Viktigt att ställa relevanta krav på driftsäkerhet vid upphandling av kommunikationsnät och tjänster

2014-04-30

Det är viktigt att de verksamheter som har behov av en hög nivå av driftsäkerhet på kommunikationsnät och tjänster ställer krav på detta vid upphandling. Det har framkommit som en utvecklingsmöjlighet i PTS utredning av konsekvenser efter branden i en försörjningstunnel.

Utredningen visar att det finns flera olika typer av utvecklingsmöjligheter som kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att motstå och hantera eventuella framtida bränder i försörjningstunnlar. En sådan möjlighet är att förbättra förmågan att snabbt och effektivt etablera alternativa förbindelser. En annan möjlighet är att utveckla den lägesinformation med prognoser om återställningstider som förmedlas mellan sektorns aktörer. Det är också viktigt att betona betydelsen av att samhällsviktiga funktioner identifierar och upphandlar en för verksamheten lämplig nivå av driftsäkerhet. PTS har sedan tidigare tagit fram en vägledning till användare för att ge stöd vid anskaffning av extern elektronisk kommunikation, exempelvis internetanslutning och telefoni.

PTS kommer nu att gå vidare och genomföra en fördjupad utredning som syftar till att analysera risker med förläggning av kommunikationsförbindelser i olika typer av försörjningstunnlar.

Bakgrund

I september 2013 inträffade ett kabelfel i en försörjningstunnel under Vasastan i centrala Stockholm som startade en brand. Branden orsakade långvariga avbrott i elektroniska kommunikationer. PTS har genomfört en utredning för att närmare kartlägga omfattningen av avbrotten och det arbete som bedrevs inom sektorn elektronisk kommunikation för att mildra brandens konsekvenser. Arbetet med utredningen syftar också till att långsiktigt verka för att risken för framtida tunnelbränder med allvarliga samhälleliga konsekvenser minskar.

Som en del av utredningen har PTS efterfrågat information från berörda operatörer och andra aktörer. Informationen belyser konsekvenserna av branden inom sektorn elektronisk kommunikation, det återställningsarbete som bedrevs och utvecklingsmöjligheter.

Utredning Elektronisk kommunikation och branden i en försörjningstunnel

För mer information:
Peter Wallström, tfn: 08-678 57 27
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55