Samtrafik prioriterad fråga för PTS 2009

2008-09-30

PTS presenterar i dag rapporten Strategisk agenda 2009. Den visar i vilken riktning myndigheten ska arbeta under 2009 och vilka arbetsområden som kommer att prioriteras. Ett av de prioriterade områdena blir samtrafik.

I den strategiska agendan gör PTS en samlad, övergripande bedömning av de stora utmaningarna inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

PTS prioriterar sex områden under 2009. De är områden där det finns ett tydligt behov att öka insatserna från myndighetens sida och där de ökade insatserna förväntas ge stora positiva effekter.

- Med den strategiska agendan vill vi göra vår strategiska inriktning tydligför vår omvärld, säger generaldirektör Marianne Treschow. För att kunna göra goda bedömningar av trender i omvärlden och de utmaningar vi står inför vill vi ha en kontinuerlig dialog med marknadens aktörer.

En av PTS målsättningar på samtrafikområdet är att skillnaderna i termineringspriser mellan fasta och mobila nät ska minska under 2009. I dag betalar fastnätsoperatörer betydligt mer pengar till mobiloperatörer, än tvärtom, samtidigt som vi står inför stora investeringar i fasta nät.

För PTS kommer bland annat att underlätta införandet av nya affärsmodeller när Internet och den traditionella telemarknaden smälter samman. Arbetet mot en långsiktig målbild för samtrafik har redan påbörjats och kommer att pågå under flera år.

PTS kommer att ge ut en strategisk agenda varje år.

Läs Strategisk agenda 2009

För mer information:
Generaldirektör Marianne Treschow via PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.

Fakta:

Områden som PTS ska prioritera under 2009:

  • Liberalisering av spektrumhantering
  • Ökad tillgänglighet till IT-infrastruktur
  • Likabehandling vid tillträde till TeliaSoneras accessnät
  • Arbete mot långsiktig målbild för samtrafik
  • Främja säkerhet i All-IP-nät
  • Intensifierad ekonomisk tillsyn på postområdet