Bredbandsutvecklingen prioriterad för PTS under 2010

2009-09-18

Rapporten Strategisk agenda 2010 pekar på behov av ökade insatser för att skapa förutsättningar för utbyggnad av nät med hög kapacitet och för en bättre bredbandskonkurrens.

Kommunikationsmyndigheten PTS identifierar två områden som kommer att prioriteras under 2010. Myndigheten ska öka insatserna för att skapa förutsättningar för utbyggnad av IT-infrastruktur med hög kapacitet samt lägga mer resurser på att skapa förutsättningar för ökad konkurrens på bredbandsområdet.

– Ett viktigt skäl till dessa prioriteringar är att kapacitetsbehovet bland slutanvändarna förväntas fortsätta öka i takt med att nya allt mer kapacitetskrävande tjänster blir vanliga på marknaden. Detta kommer att kräva investeringar i såväl fasta som trådlösa nät under de närmaste åren, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

PTS ser också att de konkurrensfrämjande insatserna måste öka på grund av att det fortfarande finns problem för de operatörer som vill använda det traditionella fasta accessnätet för att erbjuda bredbandstjänster.

PTS presenterar varje år sin strategiska inriktning för det kommande året i rapporten Strategisk agenda. Agendan anpassas årligen efter hur marknadssituationen utvecklas, bland annat till följd av PTS åtgärder, och utifrån de trender som PTS bedömer har stor påverkan på marknaden och på myndighetens verksamhet under de närmaste åren.

Läs strategisk agenda

För mer information:
Katarina Kämpe, chef för strategi- och kommunikationsavdelningen, tfn 070-815 10 15.