PTS förenklar för företagen

2009-12-16

PTS arbetar för att förenkla företagens vardag. Arbetet redovisas i PTS regel­förenklings­rapport som lämnas in i dag.

Ett antal myndigheter, bland annat PTS, har fått i uppdrag av regeringen att se över vad de kan göra för att förenkla vardagen för företagarna. Regeringens mål är att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 procent till 2010. Med detta vill regeringen uppnå fler jobb i fler och växande företag. Att minska företagens administrativa kostnader genom regelförenkling kan exempelvis röra sig om förenkling av regler och administrativa processer eller förbättrad service och tillgänglighet.

PTS redovisar i dag myndighetens arbete med regelförenkling under 2006-2010. Rapporten innehåller ett stort antal åtgärder och redogör för 36 förenklingsförslag som lämnats in till myndigheten från företagen.

PTS lyfter fram fem prioriterade åtgärder:

 • Ny modell för spektrumavgifter
  PTS tar ut avgifter för tillstånd att använda radiosändare. PTS har inför 2010 en ny modell för avgifterna. Modellen medför en förenklad administration för företagarna, bland annat eftersom de slipper rapportera in radio­sändarnas placering. Modellen införs stegvis under flera år för olika typer av radiotillstånd med början 2010. 
 • Samordnad uppgiftsinsamling
  Varje år samlar PTS in uppgifter från företagen som underlag för myndighetens arbete. PTS har stärkt samordningen mellan olika avdelningar för att få ett mer ändamålsenligt och myndighetsgemensamt statistik- och marknadsanalysarbete. Då behöver företagen inte lämna samma uppgifter flera gånger, och det blir tydligare när uppgifter kommer att samlas in och vad de ska användas till.
 • Tydligare skyldighetsbeslut
  PTS beslutar om skyldigheter för företag som har betydande inflytande på marknaden. Avsikten är att de beslut myndigheten nu fattar ska vara mer lättillgängliga och tydliga genom en bättre struktur, tydligare argumentation och mer precisa skyldigheter. Detta minskar den tid företagen behöver lägga på att bedöma vilka skyldigheter eller rättigheter de har.
 • Kakor (cookies)
  Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur kakor kan undvikas. För att minska administrationen för företagare som har webbplatser kommer PTS bland annat att ta fram råd, anvisningar och mallar som gör informationskravet enklare.
 • IT-lösning för radiotillstånd
  Att använda radiosändare kräver tillstånd från PTS. PTS arbetar med att effektivisera och förenkla tillståndsarbetet för företagen genom att ta fram nya IT-verktyg och effektivisera handläggningsprocessen.

Läs mer om PTS regelförenklingsarbete och rapporten.

För mer information kontakta chefsjurist Tord Pettersson tel. 070-315 58 30 eller PTS presstjänst tel. 08-678 55 55.