Oförändrad postmarknad 2006

2007-04-13

Det har inte inträffat några större förändringar på postmarknaden under 2006. Det totala antalet brevförsändelser är samma som året innan. Det konstaterar PTS i en rapport till regeringen i dag.

Post- och telestyrelsen, PTS, bedömer att Posten AB uppfyller statsmakternas krav vad gäller service och kvalitet på tjänsterna. Det skriver PTS i rapporten ”Service och konkurrens 2007” som i dag lämnas till regeringen. I rapporten beskriver och analyserar PTS utvecklingen på postmarknaden.

Inga prisförändringar har skett under 2006 för de tjänster som omfattas av det pristak som gäller för så kallad dagligpost upp till 500 gram. Förändringar inom Postens servicenät har varit få. Kunderna är i allt högre grad nöjda med den service som tillhandahålls av postombuden i detta nät. Posten uppfyller också kraven på hur stor andel försändelser som ska delas ut påföljande dag. Även övriga företag på postmarknaden bedöms efterleva sina tillståndsvillkor väl.

Inom EU fortskrider arbetet med att liberalisera postmarknaden, men under 2006 har endast Storbritannien tillkommit bland de länder som avskaffat monopolet. Övriga länder som har gjort detta är Sverige, Finland och Estland. EU-kommissionens mål är att hela den europeiska postmarknaden ska vara helt avmonopoliserad 2009.

För ytterligare information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn 08-678 55 14

Läs rapporten