Inga större förändringar på postmarknaden under 2008

2009-04-14

Det har inte inträffat några större förändringar på den svenska postmarknaden under 2008. Det konstaterar PTS i rapporten ”Service och konkurrens 2009”, där postmarknadens utveckling beskrivs och analyseras. Rapporten lämnas till regeringen idag.

PTS konstaterar att Posten AB uppfyller statsmakternas krav vad gäller service och kvalitet på tjänsterna. Inga prisförändringar har skett under året för de tjänster som omfattas av det pristak som gäller för enstaka försändelser. Posten uppfyller också kraven på hur stor andel försändelser som ska delas ut påföljande dag. Även övriga företag på postmarknaden bedöms efterleva sina tillståndsvillkor väl.

I jämförelse med de nordiska grannländerna är portot för enstaka brev lågt i Sverige medan motsvarande jämförelse av priset för inrikes postpaket visar att priset i Sverige är klart högst.

Det totala antalet brevförsändelser har sjunkit något i jämförelse med 2007 och Posten har redovisat minskade volymer. Bring Citymails volymer har dock ökat.

Inför liberaliseringen av postmarknaden inom EU har PTS noterat att de större postoperatörerna positionerar sig genom strategiska samarbeten och etableringar över gränser. Ett exempel är sammanslagningen av Posten AB och Post Danmark A/S. EU-kommissionens mål är att den europeiska postmarknaden ska vara avmonopoliserad år 2011.

Läs rapporten.

För ytterligare information:
Sten Selander, postavdelningen, tfn 0708-15 10 00