Posten AB ska ändra sin zonindelning

2010-09-30

PTS förelägger i dag Posten AB att ändra den indelning i normal- respektive lågpriszon som företaget använder i prissättningen av sorterade sändningar.

För att sätta priserna för sorterade sändningar, det vill säga större utskick av adresserade brev och tidningar, har Posten AB delat in landet i två zoner: en normal- respektive lågpriszon.  Anledningen till zonindelningen är att distributionskostnaden, enligt Posten, varierar mellan olika orter i Sverige.

PTS anser dock att den nuvarande indelningen inte är baserad på Postens beräknade kostnader och att detta resulterat i en inkonsekvent fördelning av orter till respektive zon. Därför förelägger PTS nu Posten AB att bestämma ett tröskelvärde för indelningen så att de orter där distributionskostnaden för sorterade sändningar överstiger tröskelvärdet hamnar i normalpriszonen, medan de orter vars kostnader är lägre ska kategoriseras som lågpriszon. Det leder till en tydlig och konsekvent prissättning vilket skapar förutsättningar för konkurrens på marknaden.

PTS och Posten AB har under flera års tid fört diskussioner om företagets zonprissättning av sorterade sändningar och den zonindelning som används. PTS har funnit att tillämpningen av Postens prismodell med den tillhörande zonindelningen, trots att Posten AB gjort vissa ändringar i den efter påpekanden från PTS, bryter mot postlagen. Lagen föreskriver att den som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten ska göra det till priser som är kostnadsorienterade. Posten AB har, trots PTS påpekanden, inte ändrat sin zonindelning varför PTS nu förelägger företaget att ändra tillämpningen av zonprismodellen.

Posten AB har till den 1 januari 2011 på sig att införa tröskelvärde i zonindelningen.

Läs föreläggandet här

Bakgrund

Vad är sorterade sändningar?
När en kund lämnar in fler än 5 000 brev och tidningar som är adresserade till personer och företag, och köper utdelningstjänst av Posten AB.

Varför reglerar PTS Posten AB:s prissättning?
Enligt ett tidigare PTS-beslut är Posten AB den operatör som ska tillhandahålla den så kallade samhällsomfattande posttjänsten. Detta då Posten AB är den postoperatör som har rikstäckning i Sverige. De tjänster som är reglerade, däribland hantering av sorterade sändningar, ska enligt gällande regler vara prissatta på ett kostnadsorienterat sätt.


För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55