Färre brev på postmarknad med begränsad konkurrens

2011-04-15

Minskade brevvolymer och en mycket begränsad konkurrens präglar den svenska postmarknaden, samtidigt som postkunderna generellt sett är nöjda med postservicen. Det är några slutsatser i kommunikationsmyndigheten PTS rapport ”Service och konkurrens 2011”.

Flera miljarder brev om året trots elektroniska alternativ

Antalet brev som skickas i Sverige är fortfarande mycket stort, men fortsätter att minska stadigt. Under 2010 skickades totalt 2,87 miljarder försändelser. Tio år tidigare, år 2000, var motsvarande siffra 3,42 miljarder. Användning av elektroniska kommunikationer är en viktig förklaring till de minskande volymerna.

Begränsad och bräcklig konkurrens

2010 fanns 33 postoperatörer med tillstånd att verka på den svenska marknaden. Posten AB har en kraftig dominans och hanterar nära 88 procent av alla försändelser. Bring Citymail är den enda egentliga utmanaren med en andel på knappt 12 procent. Övriga postoperatörer hanterar sammanlagt knappt en halv procent av antalet försändelser. En ny aktör, Morgontidningsdistribution, försöker etablera sig på den viktiga marknaden för större sändningar genom att utnyttja sitt nätverk för utdelning av morgontidningar. PTS fortsätter att granska bland annat Postens kostnader och prissättning, i syfte att säkerställa att Postens prissättning är kostnadsorienterad, icke-diskriminerande och öppen för insyn.

Tillfredställande servicenivå och relativt nöjda kunder

En mätning av hur nöjd befolkningen är med de olika aspekterna av tillgänglighet och service hos postombuden visar att i genomsnitt drygt 80 procent är nöjda. Myndigheten noterar en viss försämring jämfört med föregående år, vilket kan förklaras av Postens förändringar i sitt nätverk av postombud, där vissa flyttats och ett större antal ombud avvecklats. Under 2010 har Posten också förändrat sin brevsortering, vilket har lett till att vissa mottagare får sin post senare på dagen än vad de är vana vid. 12 procent av befolkningen anger att de får sin post efter kl 15.00 på dagen. 70 procent av de tillfrågade uppgav att de var nöjda med utdelningstiden.

Om rapporten

PTS har på regeringens uppdrag granskat och analyserat den svenska postmarknaden. Rapporten ”Service och konkurrens 2011” följer bland annat upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor.

Rapporten ”Service och konkurrens 2011”
Rapporten ”Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011”

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55