Postens ombudsnät klarar kraven, men utmaningar finns

2011-12-14

Postens ombudsnät uppfyller de krav som Post- och telestyrelsen, PTS, ställer, men samtidigt finns flera förbättringsområden som måste följas upp. Den slutsatsen drar myndigheten av en ny rapport utarbetad av företaget Oxford Research.

Posten AB har en skyldighet att svara för en samhällsomfattande posttjänst. En väsentlig del i posttjänsten är det nät av ombud, till exempel livsmedelsbutiker, där man kan uträtta postärenden. Under 2010 genomförde Posten förändringar i ombudsnätet och PTS har därför låtit granska om kraven på den samhällsomfattande posttjänsten fortsatt uppfylls. PTS uppdrag är inte att bedöma lokaliseringen av varje enskilt serviceställe utan att göra en samlad bedömning av hur väl nätet svarar mot användarnas behov.

Det finns förbättringsområden

Förändringarna i ombudsnätet har inneburit förbättrad tillgänglighet för vissa människor medan andra fått försämringar när det gäller avstånd och restid.  Av rapporten framgår att servicenätet i stort svarar mot de krav som kan ställas. Rapporten identifierar också ett antal förbättringsområden och utmaningar inför framtiden, till exempel:

  • Den försämrade tillgängligheten i avstånd har framförallt uppstått i glesbygd vilket kan innebära ett hot mot småföretagare.
  • Många ombud har etablerats på stora handelsplatser utanför stadskärnor vilket kan innebära långa resor för de personer som använder allmänna kommunikationer. 
  • Trenden att etablera ombud på stora handelsplatser försvårar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

– Posten ombudsnät är viktigt! Det är ofrånkomligt att förändringar i ombudsnätet – som innebär att vissa har fått det närmare till sitt ombud medan andra har fått det längre – väcker både frågor och känslor. Det är därför bra att vi nu har vi fått besked om att ombudsnätet även efter de förändringar som gjorts det senaste året väl svarar mot de grundläggande krav som rimligen kan ställas men också att vissa förbättringsområden har identifierats, säger Sten Selander, chef vid PTS postavdelning.

PTS inleder diskussion med Posten

PTS kommer nu att inleda en diskussion med Posten om vilka åtgärder dessa iakttagelser kan föranleda. PTS kommer också noga följa framtida förändringar av servicenätet och då kommer myndigheten särskilt att uppmärksamma de förbättringsområden och utmaningar som pekas ut i rapporten.

Läs rapporten.

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55