PTS följer upp postutdelningen i Bromma

2012-06-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått ta emot klagomål på postutdelningen i Bromma. Posten AB har lovat att vidta åtgärder. PTS kommer att följa upp de vidtagna åtgärderna.

PTS har under de senaste veckorna mottagit upprepade klagomål från boende i Bromma i västra Stockholm (postnummer 168 xx) vilket tyder på systematiska brister i utdelningen.

PTS har därför uppmärksammat Posten på situationen och begärt en redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa en godtagbar utdelningskvalitet i området.

Posten ska genomföra åtgärder

I sin redogörelse till PTS informerar Posten om att man bland annat kommer att utöka personalstyrkan som arbetar med utdelning och genomföra vissa organisatoriska förändringar av det arbete som sker på utdelningskontoren i syfte att förbättra kvalitén.

Åtgärderna skall vara genomförda i månadsskiftet juni/juli. PTS kommer att följa upp att Posten har genomfört åtgärderna.

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55