Vi skickar färre brev och konkurrensen är bräcklig

2012-04-17

Den svenska brevmarknaden fortsätter att minska och nästan 20 procent av brevvolymen är borta sedan år 2000. Och fortfarande finns det bara en betydande konkurrent till Posten. Det visar Post- och telestyrelsens årliga rapport ”Service och konkurrens 2012”.

Förra året skickades 2,77 miljarder brev i Sverige. Det är många brev men en minskning med nära 20 procent sedan millennieskiftet då vi svenskar skickade 3,43 miljarder försändelser. Trenden är tydlig, varje år skickas färre brev än året före.

Bräcklig konkurrens håller priserna nere

De två stora aktörerna på den svenska postmarknaden är Posten AB och Bring Citymail, som ägs av Posten Norge. Posten AB dominerar med en marknadsandel på 87,7 procent av antalet brevförsändelser, vilket är en liten minskning från förra året. Bring Citymail står för 12,1 procent av marknaden vilket är en marginell ökning jämfört med ifjol. Övriga operatörer delar på oförändrade 0,2 procent.

Bring Citymails närvaro på den svenska postmarknaden är mycket viktig. Företaget har bidragit med konkurrens på en monopolmarknad och skapat en väsentligt lägre prisnivå för postkunderna. PTS betonar i rapporten att det i dagsläget inte är givet att denna konkurrenssituation ska bestå. Det pågår en diskussion i Norge om lämpligheten i att norska staten bedriver konkurrens i ett annat land samtidigt som Norge tänker behålla postmonopolet. Om Bring Citymail lägger ner verksamheten i Sverige kommer detta sannolikt att få negativa konsekvenser för kunderna.

Gott betyg ges för hur utdelningen sker men PTS följer utvecklingen noga

94,5 procent av de övernattbefordrade breven som Posten AB hanterar kommer fram påföljande arbetsdag, vilket är en förbättring från 93,7 procent år 2010 och långt över det lagstadgade kravet på 85 procent. Samtidigt har det förekommit stora störningar i utdelningen i Stockholms södra förorter vilket inneburit att PTS bland annat begärde en åtgärdsplan från Posten och nu noga följer de åtgärder som genomförs för att lösa problemen. Enligt undersökningen ”Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2012” som PTS låtit genomföra så är 87 procent av konsumenterna nöjda med hur postutdelningen är ordnad där de bor, vilket i kundmätningssammanhang anses vara ett mycket bra resultat.

Om rapporten

PTS har på regeringens uppdrag granskat och analyserat den svenska postmarknaden. Rapporten ”Service och konkurrens 2012” följer bland annat upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor.

Ta del av rapporten "Service och konkurrens 2012"
Ta del av rapporten "Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2012"

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55