Tyck till om Postens prissättning

2012-06-13

Aktörer på postmarknaden inbjuds härmed att komma med synpunkter på hur Posten har tillämpat de krav som ställs på att prissättningen och tillhörande villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Postens prissättning ska vara öppen för insyn och icke-diskriminerande. Nu vill PTS få in synpunkter från såväl stora postkunder som andra postoperatörer på vad som har fungerat bra och vad som upplevs inte varit tillfredställande när det gäller detta.

PTS har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur bestämmelsen efterlevts. Vi vill få in ett så stort faktaunderlag som möjligt för analysen av hur Postens följer bestämmelsen.

Synpunkterna ska komma in till PTS senast den 3 augusti 2012, via

  • e-post: joakim.levin@pts.se
  • brev: PTS, Joakim Levin, Box 5398, 102 49 Stockholm
  • fax: 08-678 55 05 (märkes Joakim Levin)

Synpunkterna kommer att vara en del av PTS bedömningsunderlag i ärendet, och kan komma att citeras i PTS redovisning. Ange om svaret (i delar, eller i helhet) kan vara föremål för sekretess (se vidare nedan). Svarande kan även lämna uppgifter anonymt.

Regeringsuppdraget

I PTS uppdrag för 2012 ingår bl.a. att ”[v]idare ska redovisas hur bestämmelsen i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) rörande de krav som ställs på att prissättningen och tillhörande villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande, har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten senast den 30 september 2012.” Bakgrunden är att den nya postlag som började gälla 1 september 2010 införde nya bestämmelser om prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten, bl.a. att ”[p]rissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad, samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten.” Bestämmelserna har införts för att säkerställa en välfungerande postmarknad.

Inkomna uppgifter och offentlighet

PTS är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas PTS av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, som kommer in till PTS blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Bedömningen görs av PTS. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. Svarande kan begära att uppgifter ska anses vara sekretessbelagda, men PTS kan inte på förhand ge besked om huruvida myndigheten kommer att dela denna bedömning.