Inga större förändringar på postmarknaden under 2012

2013-04-15

Rapporten Service och konkurrens 2013 beskriver och analyserar postmarknaden i Sverige. Den lämnas idag till regeringen. I rapporten konstaterar PTS att brevvolymerna fortsätter minska.

Brevvolymerna fortsätter generellt att minska. Sverige har i ett internationellt perspektiv även i år klarat sig förhållandevis bra, bl.a. beroende på de konkurrenskraftiga priserna på brev. Priserna är ett resultat av att kunderna på den svenska brevsändningsmarknaden under många år har haft möjlighet att välja mellan åtminstone två postoperatörer.

De sammantagna brevvolymerna i Sverige har minskat med närmare 23 % sedan millennieskiftet. Under 2012 minskade dessa med 4,4 %. Marknadsandelarna redovisas både som del av de totala brevvolymerna och som del av omsättningen på den aktuella marknaden. I bägge fallen framgår Postens dominans tydligt med företagets 87,2 % av antalet befordrade brev som svarar för 92,9 % av omsättningen på brevmarknaden.

Konkurrensen är fortsatt skör

I rapporten beskrivs också, mot bakgrund av den diskussion som förs mellan norska Posten och dess ägare, konsekvenserna av en eventuell avveckling av deras dotterbolag Bring Citymail i Sverige. Detta visar på att även om förhållandena för bolaget synes ha stabiliserats något under det senaste året, så är den nuvarande konkurrenssituationen i Sverige fortfarande bräcklig.

Ökat antal klagomål

Efter en rad år med ett minskande antal klagomål ökade de under 2011 (+ 5 %). Under 2012 ökade de ytterligare något (+ 1,8 %).

Samhällsomfattande posttjänsten uppfylld

PTS har också följt upp Postens skyldigheter i egenskap av att de är utsedda tillhandahållare av den samhällomfattande posttjänsten. Det framgår i rapporten att Posten även under 2012 fullgjort sina ålägganden beträffande den samhällsomfattande posttjänsten på ett godtagbart sätt samtidigt som man behållit en förhållandevis god lönsamhet, framförallt i brevverksamheten.      

Om rapporten

PTS har på regeringens uppdrag granskat och analyserat den svenska postmarknaden. Rapporten ”Service och konkurrens 2013” följer bl.a. upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor.

Ta del av rapporten

För mer information:

Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55