Små förändringar i avståndet till postlådor

2013-11-28

Trenden går mot att något fler har fått längre avstånd till postlådor även om förändringarna är små. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört. En annan undersökning i utvalda glesbygdsområden visar samtidigt att de flesta hushåll är nöjda med hur postservicen fungerar.

PTS har undersökt utvecklingen vad gäller avstånd till postlådor, i områden utanför tätorter. Syftet med undersökningen är bland annat att få ett underlag till det fortsatta arbetet med att följa hur postutdelningen i glesbygdområden förändras. År 2006 gjorde PTS en liknande undersökning.

Undersökningen visar att förändringarna i avstånden till postlådor sedan 2006 är små, men att det finns en trend mot att något fler har fått längre avstånd. Enligt kartläggningen har 4 procent av hushållen utanför tätorter postlådan placerad längre än 500 meter från bostaden. Det är en ökning med en procentenhet sedan år 2006. Antalet hushåll som har längre än en kilometer till postlådan har också ökat sedan den förra undersökningen.

PTS undersökning visar även att utdelningen av post genom så kallad postväska, där posten levereras i en väska som packas och plomberas, och samhällsbox, där postmottagaren får en postbox hos Postens ombud eller hos en annan leverantör, har minskat.

– Minskade brevvolymer kan medföra förändringar i Postens utdelningsverksamhet. Men också faktorer som exempelvis minskat befolkningsunderlag och indragna busslinjer kan påverka. I många fall har också Posten kunnat erbjuda likvärdiga alternativa lösningar då utdelningsverksamheten har förändrats men ibland har servicen försämrats, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

Ta del av undersökningen om avstånd till postlådor.

Majoriteten nöjda med postutdelningen i glesbygd
PTS har också låtit företaget Stelacon undersöka hur olika grupper ser på postutdelningen i sammanlagt fem utvalda glesbygdsområden. Undersökningen omfattar bland annat privathushåll, företag och intresseorganisationer.

Rapporten visar att åtta av tio undersökta hushåll i de undersökta områdena är nöjda med hur postservicen fungerar. Samtidigt anser nära hälften att servicen har utvecklats negativt de senaste fem åren. Undersökningen visar också på ett behov av bättre information om omfattningen av Postens samhällsomfattande uppdrag .

– Våra undersökningar visar att postservicen i stort fungerar väl. Men det finns också en oro för försämringar som vi tar på stort allvar. PTS kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Posten om utvecklingen kring bland annat avstånd till postlådor och tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning, säger Sten Selander.

Ta del av undersökningen om postutdelning i glesbygd.

Mer information
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Postens samhällsomfattande uppdrag

PTS har beslutat att Posten AB ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Det innebär att Posten ska erbjuda en posttjänst av god kvalitet som ska finnas i hela landet och som innebär att alla kan ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser.

Posten ska dela ut post vardagar måndag-fredag. I områden med liten befolkning och långa avstånd, eller där andra förhållanden gör det extra svårt att ha daglig utdelning, kan undantag från den ordinarie femdagarsutdelning accepteras.

Minst 85 procent av de brev som lämnats in till Posten för övernattbefordran inom landet före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut påföljande arbetsdag. Minst 97 procent av breven ha delats ut inom tre arbetsdagar.

Posten ska också upprätthålla ett servicenät med brevlådor, postombud och företagscenter som så långt möjligt motsvarar användarnas behov.