Förslag till föreskrift om tilldelning av 450-tillståndet på remiss

2004-10-19

PTS har utarbetat ett förslag till föreskrift om nationellt tillstånd att använda radiosändare för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster med digital teknik.

Förslaget och konsekvensutredning har skickats på remiss till berörda myndigheter och intressenter. Materialet finns endast tillgängligt på svenska.

Synpunkter på förslaget tas emot senast den 17 november 2004.

Förslaget innebär i korthet följande.

Ett nationellt tillstånd att använda radiosändare för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster med digital teknik är tillgängligt för ansökan och kommer att utlysas genom en allmän inbjudan till ansökan. Frekvensutrymmet är 2x1,8 MHz i frekvensområdet 463,0-464,8/453,0-454,8 MHz. Prövningen skall ske genom en auktion.

Av föreskriften framgår att tillståndet skall beviljas för en tid om femton år och att det kommer att förenas med villkor bl.a. om täckning. Täckning definieras som en signalstyrka som medger tal, med handburen terminal, på 1,7 meters höjd utomhus och med en ytsannolikhet om 90 %. Täckning krävs enligt förslaget från den 1 juli 2007 med 80 % av landytan i varje enskilt län i Sverige. I täckningsområdet skall tillståndshavaren se till att det tillhandahålls allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst i form av mobil telefonitjänst.

Ansöknings- och anbudsförfarandet föreslås gå till så att de sökande till att börja med skall göra antagligt att ansökan är tekniskt genomförbar samt att de har finansiell kapacitet att uppfylla tillståndsvillkoren. I annat fall skall ansökan avslås. De som söker skall i ett slutet kuvert lämna anbud på det belopp de avser att betala för att få tillståndet. Lägsta anbud är en krona. Anbuden öppnas vid en tidpunkt som anges i inbjudan. Den sökande som har lämnat högst anbud får tillståndet, men först efter att auktionslikviden är betald. Betalning skall ske inom 14 dagar. Om beloppet inte betalas inom den utsatta tiden, går turen vidare till den som bjudit näst mest. Om två har utlovat lika mycket, avgörs rangordningen dem emellan efter lottdragning.

En handläggningsavgift om 125 000 kr kommer att tas ut för ansökan.

Närmare detaljer om förfarandet kommer att framgå av inbjudan till ansökan.

På hemsidan finns inom kort även ett utkast till inbjudan och ett utkast till tillstånd för kännedom.