FM-sändare med låg effekt tillåtna från första oktober – information för tillverkare och återförsäljare

2006-09-28

PTS styrelse har fastställt nya föreskrifter (PTSFS 2006:5) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare. Från den första oktober 2006 kan små FM-sändare med låg effekt (högst 50 nW effektivt utstrålad effekt, e.r.p.) användas utan tillstånd.

För att sådana sändare ska få säljas på marknaden och användas i Sverige och övriga EU måste de uppfylla vissa gemensamma europeiska krav. Detta innebär bl.a. att sändarna ska vara CE-märkta. FM-sändare som inte är CE-märkta får inte säljas i Sverige och övriga EU.

Det är i första hand tillverkarens ansvar att CE-märka sina produkter. PTS typgodkänner inte radioutrustning.

För att tillverkaren ska kunna CE-märka utrustningen måste den uppfylla de s.k. väsentliga krav som anges i EU:s direktiv om radio- och teleterminalutrustning (1999/5/EG). Tillverkaren ska bifoga en försäkran om överensstämmelse med kraven i detta direktiv till utrustningen (s.k. Declaration of Conformity). Ett sätt att visa att kraven uppfylls är att hänvisa till en s.k. harmoniserad standard. Det finns f.n. inte någon harmoniserad standard som direkt avser FM-sändare med låg effekt. Det finns dock en standard som antagits av den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI (www.etsi.org) som avser små FM-sändare, EN 301 357 v1.3.1.

Ett sätt för en tillverkare att uppfylla EU-direktivets krav kan vara att följa denna standard och sedan begära ett yttrande från ett s.k. anmält organ om att utrustningen uppfyller direktivets krav.

PTS kan komma att utföra marknadskontroll hos den som sätter FM-sändare med låg effekt på marknaden i Sverige. Det är därför viktigt att den som avser att sälja dessa produkter försäkrar sig om att de uppfyller gemensamma EU-krav.

Föreskriften

För vidare information:
Per G Andersson, jurist Tillsyn och marknadskontroll, Spektrumavdelningen, tfn 08-678 57 73.