PTS fattar beslut i tvist mellan Viasat och Teracom

2008-10-29

PTS fastslår i ett tvistlösningsbeslut att Teracom endast får ta ut kostnadsorienterade priser av Viasat för sändning av Viasats programkanal TV6. Enligt beslutet har Teracom inte heller rätt att åberopa en prisförhandlingsbestämmelse i avtalet med Viasat.

Utifrån en granskning av Teracoms kostnader har PTS fastslagit att bolaget får ta ut ett pris på högst 16 923 000 kr per år av Viasat för beslutets första period, maj 2006-december 2007. För perioden januari 2008 till det att tvistlösningsbeslutet fattas idag får högst 17 970 000 kr per år tas ut i ersättning. Ersättningsnivån för 2008 gäller tills en ny nivå bestäms.

Teracom har krävt att Viasat, för att få tillträde till det digitala marknätet, accepterar ett avtalsvillkor som ger Teracom rätt att höja priset för utsändningstjänsten i det fall bolaget får höjda kostnader, en så kallad prisförhandlingsbestämmelse. PTS bedömning utifrån skyldighetsbeslutet som fattades 2005, är att en begäran om tillträde till marknätet inte får villkoras på detta sätt. Teracom har därmed inte rätt att åberopa detta avtalsvillkor.

PTS ställningstagande i fråga om prisförhandlingsbestämmelsen innebär dock inte att parterna fråntas möjlighet att själva förhandla, eller omförhandla, priset för den aktuella tjänsten.

Länk till beslutet.

Bakgrund

PTS beslutade i december 2005 om särskilda skyldigheter för Teracom, för att på så sätt bryta företagets monopol på överföring av tv via marknät. PTS beslut omfattar bland annat en skyldighet för Teracom att erbjuda andra operatörer tillträde till företagets nät. Dessutom innebär PTS beslut att de priser som Teracom tar ut av andra företag för de reglerade tjänsterna ska vara baserade på kostnaderna för att producera dessa samt en rimlig avkastning. För beräkning av det kostnadsorienterade priset ska Teracom tillämpa en så kallad Fully Distributed Cost (FDC)-metod som utgår från de faktiska historiska kostnaderna för den aktuella tjänsten.


För mer information:
Jonas Nordström, enheten för samtrafik, tfn: 0705-38 57 84.