Satellitfrekvenser i skönhetstävling på Europanivå

2008-08-28

För första gången tillämpas ett gemensamt förfarande på Europanivå för att fördela frekvenser till bredbandstjänster, mobil-tv, katastrofhjälp m.m. via satellit. Operatörerna slipper därmed 27 olika nationella procedurer.

De frekvenser som ska fördelas är 2x30 MHz i 2 GHz-bandet. Minst två operatörer ska beredas plats. Fördelningen ska ske genom jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) om efterfrågan på frekvenser överstiger tillgången. Eurpeiska kommissionen kommer då att välja operatörer genom att bedöma löften om konsument- och konkurrensfördelar, spektrumeffektivitet, geografisk täckning av hela EU och uppfyllande av allmänpolitiska mål.
 
För att få delta måste satellitoperatörerna lova att täcka minst 60 procent av den aggregerade landarean inom EU från starten och minst 50 procent av befolkningen samt 60 procent av den aggregerade landarean inom varje medlemsstat inom sju år från tilldelningsbeslutet. Endast operatörer med säte inom unionen får delta.
 
År 2009/2010 är det tänkt att systemen ska tas i drift. Utlovade tjänster ska vara tillgängliga senast två år därefter.

Det var den 30 juni 2008 som Europaparlamentet och rådet antog ett beslut om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (se bifogat beslut).

Sista datum för ansökan är den 7 oktober 2008.

Se nedanstående länk till allmän inbjudan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:201:0004:0027:EN:PDF

För ytterligare information:
Johan Mårtensson, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-66 57 25