PTS auktion av spektrum i 28 GHz-bandet startar i dag

2009-09-15

I dag startar PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. Auktionen genomförs via e-post.

Auktionen omfattar totalt 18 frekvensblock om 2x28 MHz. Tillstånden är nationella. Alla frekvensblocken kommer att säljas till samma pris. Hur högt det priset blir beror på hur hög efterfrågan på block är hos budgivarna.

Budgivningen kommer att ske via krypterad e-post. Auktionen i 28 GHz-bandet är den första spektrumauktionen i Sverige som hålls via e-post.

Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. Bandet är i Europa harmoniserat för användning av radiolänk. Ökningen av mobilt bredband under senare år gör att operatörerna behöver ha tillgång till hög överföringskapacitet till och från basstationer. Frekvensbandet 28 GHz är lämpligt för detta.

PTS kommer under auktionen vid varje dags slut att publicera följande information om läget i auktionen: gällande prisnivå och efterfrågan (www.pts.se/28ghz-auktion). Av sekretesskäl publicerar PTS däremot inte antal deltagande budgivare eller namn på dessa innan auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats. 

Auktionen beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar.

 

För mer information:
Urban Landmark, avdelningschef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0708-11 40 74 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.

Mer information om auktionen

 

Fakta:

När det råder konkurrens om tillstånd har kommunikationsmyndigheten PTS som policy att i första hand tilldela tillstånd genom auktion.

Blocktillstånd - Planeringen av radiosändare sköts vanligen av PTS, men eftersom tillstånden tilldelas i block får tillståndshavaren själv planera radionätet. Det innebär att frekvensutrymmet kan användas mer effektivt. Den administrativa bördan för tillståndshavaren minskar också eftersom tillstånd för enskilda radiosändare inte behövs.

Auktionsformat – I steg 1 av auktionen fördelas antalet block bland budgivarna. Det sker genom en klockauktion (en variant av en SMRA - Simultaneous Multi-Round Auction) som används för att sälja ett flertal identiska licenser. I en klockauktion är priset detsamma för alla auktionsobjekt, och priset ändras tills den sammanlagda efterfrågan från budgivarna sammanfaller med utbudet. I steg 2 av auktionen bestäms var i bandet vinnande budgivare ska placeras. Det sker genom att budgivarna lämnar slutna bud i en omgång. Den budgivare som lagt högst bud får välja placering först, och så vidare.