PTS beslutar om nya undantag från tillståndsplikt

2009-09-16

Under våren 2009 har EG-kommissionen beslutat om ytterligare harmonisering av radiospektrum. PTS har därför beslutat om nya undantag från tillståndsplikt. Fler frekvensband för amatör­radio­trafik undantas också från tillståndsplikt.

Föreskrifterna omfattar bland annat undantag från tillståndsplikt för dataöverföring i frekvensbandet 57-66 GHz och en ny bestämmelse som avser RFID-teknik. I och med dessa ändringarna genomför PTS EG-kommissionens beslut om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning.

PTS ändrar i olika frekvensintervall som innebär att kommissionens beslut om harmoniserad användning av radiospektrum för utrustning som använder ultrabredbandsteknik genomförs. Förändringen gäller bland annat utrustning som finns i motorfordon, järnvägsfordon och i radiosändare som används i utrustning för byggmaterialanalys (BMA).

PTS undantar ytterligare två frekvensband för amatörradiotrafik (7000–7200 kHz och 50–52 MHz-banden) efter önskemål från användare av amatörradio. Frekvensbanden är internationellt utpekade som möjliga amatörradioband. Användarna får minskade kostnader i form av borttagna årsavgifter. PTS bedömer att de minskade kostnaderna för amatörradioanvändare sammantaget kommer att uppgå till minst 200 000 kr.

EG-kommissionens beslut om harmoniserad användning för tillämpningar i intelligenta vägtransportsystem genomförs (gäller frekvensbanden 5875–5905, 5855–5875 och 5905–5925 MHz). Beslutet innebär att ITS-kommunikation får användas utan tillstånd mellan fordon och mellan fordon och vägkant. 

Dessutom beslutar PTS om nya allmänna råd till undantagsföreskrifterna. De allmänna råden är icke-bindande men fyller ett viktigt informationsbehov för tillverkare, återförsäljare och användare av radioutrustning som vill veta vilken slags radioutrustning som kan användas utan tillstånd i Sverige. 

I övrigt föreslår PTS vissa förändringar av tidigare gällande bestämmelser.

Läs föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

Läs föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:4) om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2007:4) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare

Läs allmänna råd

 

För mer information:
Urban Landmark, avdelningschef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0708-11 40 74 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.