PTS samråder beslut om frekvenstilldelning i 1800 MHz-bandet

2009-12-08

De operatörer som har tillstånd i 1800 MHz-bandet har ansökt om förlängning av sina tillstånd när dessa går ut. PTS föreslår att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera för att kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM. Den fjärde tillståndshavaren får 2x5 MHz.

Förnyade tillstånd med dessa frekvensmängder ger operatörerna möjlighet att fortsätta erbjuda GSM, vilket är viktigt för Sverige där många är beroende av mobiltelefoni via GSM.

Operatörerna får förnyade tillstånd

Tele 2, Telenor och TeliaSonera har ansökt om att tillstånden i 1800 MHz-bandet ska förnyas när de går ut den 31 december 2010. Enligt förslaget beviljas tillstånd till utgången av 2027 med en frekvenstilldelning om 2x10 MHz vardera.

Den fjärde tillståndshavaren i bandet, Spring Mobil GSM, har också ansökt om att nuvarande tillstånd ska förlängas när det går ut den 31 maj 2017. Enligt PTS förslag avslås denna begäran men Spring Mobil GSM tilldelas 2x5 MHz (nuvarande spektrummängd är 3 MHz) för den återstående tillståndstiden. En uppdelning av bandet i 5 MHz-block är bättre för framtida teknikutveckling.

EG-kommissionen har beslutat att förutom GSM ska även UMTS kunna användas i 1800 MHz-bandet, men också annan teknik som kan samexistera med GSM och UMTS.

De förnyade tillstånden gäller från och med den 1 januari 2013 till utgången av 2027.

Förlängning av nuvarande tillstånd

PTS förlänger de nuvarande tillstånden (med befintlig frekvensmängd) med två år fram till 31 december 2012. Detta för att ge operatörerna möjlighet att anpassa verksamheten till en mindre mängd spektrum i 1800 MHz-bandet.

Auktion på återstående spektrum

Efter denna tilldelning av sammanlagt 2x35 MHz återstår 2x40 MHz i 1800 MHz-bandet. PTS har fått in ansökningar från andra operatörer om utrymme i bandet. Efterfrågan på spektrum överstiger tillgången och PTS planerar att så snart som möjligt tilldela återstående spektrum genom en auktion, troligen under andra halvåret 2010. Avsikten är att alla intressenter ska få delta, även nuvarande tillståndshavare. Alla deltagare i auktionen ska ges möjlighet till sammanhängande frekvensutrymme.

PTS förslag till beslut skickas nu på remiss. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 19 januari 2010.

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0708-11 40 74
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.

Remissen

PTS kommer den 18 december hålla en hearing angående den planerade auktionen i 1800 MHz-bandet. Se inbjudan på PTS webbplats.