Forum för marksänd digital radio

2010-09-17

Igår samlades representanter för hela radiobranschen för att diskutera framtiden för digital marksänd ljudradio i Sverige. Branschen är enig om att tiden är mogen för att introducera digitalradio i större skala.

Kommunikationsmyndigheten PTS och Myndigheten för radio och tv hade tillsammans bjudit in radio­branschen till ett forum om digital marksänd ljudradio. Under dagen diskuterades branschens syn på möjligheterna och förutsättningarna för digital radio. De kommersiella aktörerna framhöll att de vill kunna sända sina kanaler över hela landet, men de vill behålla möjligheten att kunna sända olika reklaminslag i olika regioner. Det framkom också att branschen fortfarande anser att T-DAB+ är den utsändningsteknik som ligger närmast till hands att använda.

Eftersom myndigheterna nu kommer att börja förbereda en tillstånds­givning för digital marksänd kommersiell radio uppmuntrade de till bransch­samverkan och fortsatt dialog. Forumet var ett sätt för myndigheterna att samla in underlag från branschens aktörer för att avgöra hur tillstånds­processen bör genomföras och vilka krav som bör ställas på tillstånds­havarna.

Myndigheterna kommer att formulera en gemensam övergripande strategi för det fortsatta arbetet med tillståndsgivningen. Alla som vill kommer att få tillfälle att läsa och lämna synpunkter på ett utkast till strategi, eftersom synpunkter från branschens aktörer är mycket viktiga för våra ställnings­taganden. Den planerade strategin ska redovisa myndigheternas utgångs­punkter och inriktning för tillståndsgivningen. Avsikten är att strategin ska öka tydligheten för aktörerna. Strategin kommer även att utgöra ett viktigt underlag när vi ska ge tillstånd för kommersiell digital ljudradio.

Bakgrund

Våren 2008 uttalade en samlad radiobransch att tiden var mogen för digital marksänd ljudradio. Branschen gav också ett samlat stöd för teknikvalet T-DAB+. Utgångspunkten för forumet var därför: Gäller detta uttalande fortfarande? Och vad har hänt sedan dess? En viktig skillnad nu mot 2008 är att det i och med den nya radio- och tv-lagen finns ett regelverk som öppnar möjligheten för att etablera kommersiell digitalradio i marknätet.

För ytterligare information, kontakta
Amela Hatibovic Sehic, Post- och telestyrelsen, 08-678 56 21, amela.hatibovic-sehic@pts.se
Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, 08-606 90 91, kerstin.morast@radioochtv.se