Mer frekvenser till civil användning

2010-12-07

PTS nya tilldelningsbeslut ger Försvarsmakten drygt 6 000 MHz mindre frekvensutrymme än tidigare. Det innebär mer frekvenser för civil användning.

Försvarsmakten förfogar över stora frekvensområden. Regeringen har i sin bredbandsstrategi för Sverige slagit fast att det är viktigt att dessa frekvensutrymmen utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Det är kommunikationsmyndigheten PTS som beslutar om Försvarsmaktens frekvensanvändning, på samma sätt som om annan radioanvändning, i dialog med Försvarsmakten. PTS har under hösten genomfört en översyn för att frigöra frekvensområden som inte används och heller inte kommer att användas av Försvarsmakten.

Stor mängd frekvenser frigörs

PTS har i dag fattat ett nytt beslut om frekvenstilldelning till Försvarsmakten. Beslutet innebär att Försvarsmakten får disponera ca 9 800 MHz. Det är drygt 6 000 MHz mindre frekvensutrymme än det tidigare beslutet från 2008.

Orsakerna till denna minskning är att frekvensband har blivit tillgängliga för civil användning och att band med militär användning i har minskat i omfång. Dessutom har oanvända frekvensband tagits bort ur beslutet.

Försvarsmaktens minskade frekvensutrymme innebär att civila användare får tillgång till betydligt större frekvensutrymme, bl.a. för radiolänk, mobiltelefoni, trådlöst bredband och användning som är undantagen från tillståndsplikt Detta utrymme kan därmed utnyttjas effektivare.

Civil och militär användning delar frekvenser

PTS och Försvarsmakten har kommit överens om i vilka band och under vilka förutsättningar civil och militär användning kan dela frekvensutrymme. Exempelvis har civil mobil videolänk fått nästan 140 MHz mer frekvensutrymme genom denna överenskommelse. Inga frekvensband i beslutet används enbart för militära ändamål, utan alla frekvenser delas mellan civil och militär användning.

Dessutom innehåller beslutet för första gången ett generellt villkor om att PTS kan tillåta annan användning i militära band med dynamisk spektrumaccess (DSA). DSA innebär att en radioanvändare tillåts använda andra tillståndshavares frekvensband förutsatt att användningen inte orsakar påvisbar störning för tillståndshavarna. PTS kommer att ta fram villkor för denna typ av delning när utrustning med DSA-teknik finns på marknaden.

Läs mer om beslutet

För mer information:
Ulf Johansson, t.f. chef frekvensavdelningen, tfn 070-811 40 73