PTS samråder rapporten ”Marknadsutvecklingen för trådbunden tv”

2010-10-07

PTS gjort en översyn av konkurrensförhållandena på marknaden för trådbunden tv (kabel-tv samt iptv via fiber-LAN och xDSL). En av slutsatserna i rapporten som PTS nu samråder med marknadsaktörerna är att det inte är aktuellt att besluta om konkurrensfrämjande regler på denna marknad.

Som ett led i översynen av broadcastingmarknaderna har PTS nu även analyserat konkurrenssituationen på marknaden för trådbunden tv. I PTS marknadsbeslut år 2005 ansåg myndigheten att det, mot bakgrund av de framväxande plattformarna tv via fiber-LAN och xDSL, fanns en dynamik på marknaden för trådbunden tv och att marknaden därför inte var relevant för förhandsreglering. PTS har emellertid ett uppdrag att följa marknadens utveckling.

Nu har PTS återigen sett över marknaden för trådbunden tv, som omfattar kabel-tv och iptv via fiber-LAN och kopparnät (xDSL).

PTS konstaterar att iptv har fortsatt att växa under perioden sedan den förra marknadsanalysen, och att förutsättningarna för att denna utveckling ska fortsätta är goda. Tillväxten av iptv har inneburit ett större konkurrenstryck på kabel-tv-operatörerna, en ökad valfrihet för fastighetsägare som vill erbjuda tv till sina boende och ett ökat tjänsteutbud för konsumenterna.

PTS betonar i rapporten att det är viktigt att fastighetsägare gör informerade val och beaktar konkurrens- och valfrihetsaspekter när de tecknar avtal med en tv-leverantör, för att konkurrensen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning.

Den som vill lämna synpunkter på rapporten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast fredagen den 4 november 2010. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Till samrådet

För mer information:
Ylva Mälarstig, konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 58 55


 

Broadcasting-marknaderna

Marknaden för programutsändningstjänster (broadcasting) var tidigare utpekad av EU-kommissionen som aktuell för förhandsreglering. PTS beslutade i slutet av 2005 om skyldigheter för Teracom på denna marknad. PTS beslutade efter nya marknadsanalyser 2009 och 2010 om de skyldigheter som i dag gäller på grossistmarknaderna för utsändning av tv och radio via marknät. PTS ålade Teracom skyldigheter på marknaden för fri-tv via marknät samt marknaden för nationell analog ljudradio. Läs mer om broadcasting: http://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Konkurrensreglering-SMP/Tilltrade-rundradio/