PTS vill ha synpunkter på tilldelning av 2,3 GHz-bandet

2010-11-18

Kommunikationsmyndigheten PTS har påbörjat en analys av den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet (2300–2400 MHz) och vill nu ha marknadens synpunkter.

PTS vill bland annat veta vilket intresse aktörerna har av att få tillgång till frekvenser i 2,3 GHz-bandet och i så fall för vilket användningsområde. PTS undrar också hur stor mängd spektrum i MHz de i så fall är intresserade av.

Andra områden som PTS vill ha information om är önskad blockstorlek, tidpunkt för genomförande av ett eventuellt urvalsförfarande, geografisk omfattning och tekniska villkor.

Teknik- och tjänsteneutral tilldelning

PTS har för avsikt att tilldela 2,3 GHz-bandet teknik- (med vissa begränsningar) och tjänsteneutralt, i enlighet med PTS spektrumpolicy. Med teknik- och tjänsteneutrala tillstånd ges tillståndshavaren flexibilitet att själv välja vilken tjänst som ska produceras och med vilken teknik, baserad på marknadens efterfrågan av tjänster. 

Bandet disponeras av militären fram till slutet av 2011, men fram tills dess används det även för tillfälliga tillstånd för mobil videolänk.

PTS preliminära tidpunkt för tilldelning av 2,3 GHz-bandet är slutet av 2011.

Skriftliga synpunkter på konsultationen ska ha inkommit till PTS senast 9 december 2010.

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 070-8114074

Läs konsultationen