Trådlösa mikrofoner ska få användas utan tillstånd i en del av 800 MHz-bandet

2010-12-09

PTS har beslutat att trådlösa mikrofoner ska kunna användas utan tillstånd i frekvensbandet 823-832 MHz. Ytterligare ett tiotal områden undantas från tillståndsplikten.

Den som använder radiosändare måste ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikten. Det sker i föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. PTS har nu beslutat om nya föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2011.

Utrymme för trådlösa mikrofoner i del av 800 MHz-bandet

För att använda trådlösa mikrofoner måste man ha tillstånd från PTS, huvudsakligen i frekvensbandet 470–790. Men efter önskemål från användare har PTS beslutat att man ska kunna använda trådlösa mikrofoner i en del av 800 MHz-bandet (823–832 MHz) utan att behöva ansöka om tillstånd hos PTS.

Genom att frekvensbandet undantas från tillståndsplikt kan man fortsätta använda den utrustning för trådlösa mikrofoner som finns på marknaden och som klarar de tekniska kraven som behövs för att skydda annan användning.

Eftersom det rör sig om radioanvändning med låg effekt anser PTS att risken för skadlig störning på andra tjänster är obetydlig.

Frekvensbandet är internationellt utpekat att kunna användas till trådlösa mikrofoner.

Fler undantag från tillståndsplikt

Det blir också förbättringar inom andra områden, exempelvis:

  • Nya kanaler för landmobil trafik.
  • En ny bestämmelse för mobila satellitterminaler för icke-röst applikationer.
  • Bestämmelser som genomför EU-kommissionens beslut om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobila kommunikationstjänster på fartyg i Europeiska unionen.
  • En ny bestämmelse för radiobestämning som genomför EU-kommissionens beslut om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning.
  • Utökning av frekvensutrymmet för fasta radiosändare.

Nytt upplägg gör föreskrifterna lättare att använda

PTS har i år förbättrat upplägget för undantagsföreskrifter i och med att alla gällande bestämmelser om undantag samlas i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över det tiotal nya förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Läs föreskrifterna
Läs konsekvensutredningen

För mer information:
Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58