Frekvenser för mobila tjänster i 700 MHz-bandet viktig fråga på WRC-12

2012-02-22

Världsradiokonferensen, WRC-12, har avslutats efter fyra veckor. Ett av resultaten innebär att övre delen av tv-bandet (preliminärt 694-790 MHz) även kan användas för mobila tjänster, men först efter nästa WRC som är planerad till 2015. Det gör att varje land då kan bestämma om man vill utnyttja bandet till mobila tjänster eller till tv, vilket i Sverige kräver ett politiskt beslut.

Frekvenser går över landsgränser och användningen harmoniseras mellan olika länder, och även världsdelar, för att bli så effektiv som möjligt. Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens (WRC) äger rum ungefär vart fjärde år och har bland annat till uppgift att revidera radioreglementet. Det gäller både utpekande av frekvensband för olika radiotjänster och dessas tekniska förutsättningar, inklusive koordineringsregler. De flesta besluten har, större eller mindre, påverkan på svensk radioanvändning eller på svensk industri.

WRC-12 avslutades i förra veckan efter fyra veckor. Vid konferensen i Geneve deltog mer än 150 länder med drygt 3 200 deltagare.

700 MHz-bandet

Den fråga som tog mest utrymme under konferensen var önskemålen från länder i Afrika och Mellanöstern om ytterligare frekvenser för mobilt bredband i tv-bandet, 470-862 MHz, utöver de frekvenser som beslutades om vid WRC-07. Då allokerades delar av bandet (790-862 MHz) för mobil användning i tillägg till den existerande allokeringen för rundradio (tv).

Resultatet av diskussionerna under WRC-12 är att det efter nästa WRC (planerad till 2015) blir en mobil allokering i övre delen av tv-bandet, preliminärt i frekvensutrymmet 694-790 MHz, utöver den existerande allokeringen för tv. Det gör att varje land då kan bestämma om man vill utnyttja bandet till mobila tjänster eller till tv. För att så ska kunna ske i Sverige krävs ett politiskt beslut.

Under tiden fram till 2015 kommer det att ske en mängd studier inom ITU om förutsättningar för användning av bandet. En av de frågor som ska utredas är om den undre gränsen ska vara 694 MHz eller om det finns anledning att öka eller minska bandet för mobil radio.

Obemannade flygplan och satellitanvändning

Vid konferensen uppdaterades ett stort antal regler om satellitkoordinering, nya frekvensallokeringar för användning av obemannade flygplan, frekvenser för satellitanvändning inom klimat- och naturresursövervakning samt inom meteorologi.

Agenda för nästa konferens

Under konferensen kom man överens om dagordningen för WRC-15. Totalt antogs 18 agendapunkter, bland annat frågan om frekvenser för mobilt bredband och IMT. Den är av stort intresse för både tillverkare och operatörer av mobila radionät för att kunna möta det konstant ökande kapacitetsbehovet både i storstäder och i glesbefolkade områden.

Dessutom kommer agendapunkter om trådlösa förbindelser på flygplan för kontroll och mätdata, jordutforskning via satellit, internationell tidgivning, automatisk identifiering av fartyg, bilradar, amatörradio samt ytterligare frekvenser för mobilsatelliter och fast satellitradio.

I den svenska delegationen, som leddes av Post- och telestyrelsen, ingick Ericsson, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, PTS, SES Astra, Telia Sonera, Teracom och Transportstyrelsen.

För mer information:
Anders Jönsson, tfn 070-853 78 79
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55