PTS föreslår undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25

PTS vill ha synpunkter på förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha inkommit senast 22 februari 2012.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder. PTS vill nu ha synpunkter på förslag till nya föreskrifter om undantag senast 22 februari 2012.

Mer utrymme för olika användningar

Flera av de nya förslagen handlar om att utöka utrymme som redan är undantaget från tillståndsplikt:

  • Undantaget för fasta radiosändare utökas med 2 GHz till att omfatta frekvenserna 57−66 GHz. Behovet av att kunna överföra stora mängder data över korta avstånd, till exempel mellan byggnader i städer ökar. Det utökade undantaget förbättrar exempelvis möjligheterna för tillgång till bredband.
  • Undantaget för hörselhjälpmedel utökas till att omfatta 169,400-169,475 MHz, vilket gör det enklare att använda trådlösa lösningar till exempel i miljöer där bakgrundsljudet är för högt. Det kan gälla skolor, industrier eller konferenser.
  • Utrymmet för amatörradio utökas till att omfatta 1850−2000 kHz. Det ger utökade möjligheter att undvika störningar och även bättre möjlighet till internationell kommunikation för radioamatörer (i 1850−1930 kHz-bandet).

Nytt undantag i 1800 MHz-bandet

PTS föreslår också att ett nytt undantag från tillståndsplikt för GSM-användning införs i 1800 MHz-bandet (1878,1−1879,9).

Bland annat minskar detta inträdeshindren för små aktörer och öppnar för ny teknisk utveckling. Det kommer bland annat bli möjligt att bygga små nätverk, så kallade CGN (closed group network), som exempelvis kan användas i en galleria, kontorslokal eller privatbostad.

Under 2012 kommer PTS att utreda om undantaget ska breddas ytterligare i och med den omläggning i bandet som kommer att genomföras årsskiftet 2012/2013.

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns, sedan förra året, samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över alla nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Synpunkter på förslagen ska ha inkommit till PTS senast den 22 februari 2012.

Läs förslaget till nya föreskrifter med konsekvensutredning

För mer information:
Cecilia Östrand, enheten för spektrumregler, tfn 08-678 57 58
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55