PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility

2012-02-07

PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

Tele2 och Telenor ansökte i november om medgivande till överlåtelse av bolagens respektive tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och partiella överlåtelser av bolagens respektive tillstånd i 900 MHz-bandet till Net4Mobility, som är bolagens gemensamma nätbolag.

PTS har prövat ansökan och inte funnit skäl att säga nej. PTS medger därför överlåtelserna.

Ansökan har prövats bland annat utifrån om överlåtelserna kan antas ha menlig inverkan på konkurrensen och om det finns risk för sämre spektrumeffektivitet.

Fortsatt konkurrens på slutkundsmarknaden

PTS bedömer att överlåtelserna till Net4Mobility inte kan antas leda till en försämrad konkurrens på slutkundsnivå.

Viktigt för PTS bedömning är att Tele2 och Telenor i sin ansökan förklarat att de avser att fortsätta konkurrera på slutkundsmarknaden.

En annan viktig del är att det fördjupade samarbetet svarar för en förhållandevis begränsad andel av Tele2:s respektive Telenors totala kostnadsmassa, enligt PTS bedömning. Det talar för att Tele2 och Telenor kan fortsätta att agera oberoende av varandra.

PTS fortsätter att bevaka konkurrenssituationen på marknaden och kommer, om det krävs, att agera för att bibehålla god konkurrens (exempelvis vid spektrumauktioner och framtida överlåtelser).

Förstärkt position för Net4Mobility och synergieffekter för ägarna

PTS konstaterar att efter överlåtelsen kommer Net4Mobility ha en förstärkt position, i och med att de ”egna” frekvenserna fördubblas. Tillgång till frekvenser är nödvändigt för att tillhandahålla mobila telefoni- och bredbandstjänster.

Ägarbolagen Tele2 och Telenor fördjupar sitt samarbete och får därmed konkurrensfördelar, till exempel genom samverkan i olika frekvensband för att få större bandbredd och besparingar i utbyggnadskostnader.

Samordningen ger förutsättningar för förbättrad yttäckning och större kapacitet. Sverige har många GSM-användare och detta ger bättre förutsättningar att tillhandahålla sådana tjänster parallellt med en lansering av LTE-tjänster (4G).

Ingen risk för försämrad spektrumeffektivitet

PTS har funnit att de partiella överlåtelserna i 900 MHz-bandet inte riskerar att leda till försämrad spektrumeffektivitet. Även om befintliga tillstånd delas upp på flera med mindre frekvensmängd så kommer antalet tillståndshavare inte att öka och användarna i bandet kommer att ha sammanhängande spektrum.

Positiva effekter kan bli förbättrade möjligheter till skyddsavstånd mot annan användning och större flexibilitet för samexistens mellan ny teknik och fortsatt GSM-verksamhet.

Ta del av beslutet

För mer information:
Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58
eller PTS presstjänst 08-678 55 55