Fortsatta möjligheter för flera i 450 MHz-bandet

2014-06-03

PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

PTS har i sin analys kommit fram till att de användningar som i dag finns i bandet 450-470 MHz bör få möjlighet till fortsatt utrymme. Det rör sig om privat mobil radio (PMR), maritim radio samt ett blocktillstånd som i dag används för mobiltelefoni- och bredbandstjänster med god yttäckning.

PTS föreslår samma frekvensmängd som i dag för blocktillståndet, det vill säga 2x5 MHz, vilket ligger i linje med gällande internationell standardisering på området.

Förstudien är en del av implementeringen av PTS spektrumstrategi och utgår från den metod som beskrivs där, det vill säga att samhällsekonomisk analys ska vara vägledande för hur frekvensutrymmet ska användas. PTS har också genomfört en hearing och fått skriftliga synpunkter från externa intressenter.  

Skälet till att PTS genomfört förstudien är att blocktillståndet löper ut år 2020 och att PTS i så god tid som möjligt vill klargöra hur myndigheten avser att hantera bandet.

Förstudien berör inte detaljer kring tilldelningsform, tillståndsvillkor (till exempel täckningskrav) eller tidpunkt för nytilldelning av blocktillståndet. Dessa frågor kommer i stället att hanteras i ett framtida tilldelningsarbete.

Länk till remissen

För mer information:
Anna Beckius, enheten för spektrumanalys, tfn: 08-678 57 65
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55