Importerade spårsändare stör radioanvändning

2014-12-05

Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

Hundspårsändare med GPS har blivit allt vanligare i de svenska jaktmarkerna under senare år. Det förekommer att jägare använder hundspårsändare med GPS som har importerats från USA och som är avsedda för den amerikanska marknaden. Dessa utrustningar uppfyller inte kraven för EU-marknaden och är inte CE-märkta. Utrustningarna använder andra frekvenser än de som är tillåtna i Sverige och orsakar därför störningar på frekvenser som är avsedda för annan radioanvändning i hela landet.

Personer som använder dessa produkter bryter mot lagen om elektronisk kommunikation vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem.

Det finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven, tillgängliga på marknaden. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen har CE-märkning.

Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

För mer information:
Birger Hägg, spektrumavdelningen, tfn: 070-811 40 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrundsfakta

Radioutrustning regleras genom direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG.  EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom systemet med tillverkardeklaration får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än förut. Innan detta direktiv trädde i kraft krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock att myndigheter bedriver marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.

Läs mer här