Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten

2014-03-07

Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna ovan är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet.

– Flera operatörer har aviserat att de nu fokuserar på en rejäl utbyggnad av bredband i mobilnäten. Det är mycket positivt. För att de ska lyckas i alla delar av landet, även de mer glesbefolkade, krävs mer frekvenser i låga band. Därför är regeringens besked att 700 MHz-bandet inom några år blir tillgängligt för mobilnätsutbyggnad mycket glädjande, säger Göran Marby, PTS generaldirektör. 

Såväl för taltäckningen som för täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast befolkade länen har minst yttäckning. Det är där de vita områdena är som störst. PTS har i ett antal dialogmöten runt om i landet och inom Bredbandsforums mobilarbetsgrupp konstaterat att det krävs bättre koordinering och samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att en utbyggnad utöver den som är uppenbart kommersiellt motiverad ska komma till stånd.

PTS viktigaste verktyg för att bidra till en fortsatt mobilnätsutbyggnad är en aktiv spektrumförvaltning med fokus på att spektrum ska skapa största möjliga samhällsnytta.

PTS genomför sedan tidigare en årlig kartläggning av tillgången till bredband där människor bor och arbetar. Svenska konsumenter vill dock inte bara använda elektronisk kommunikation i hemmet och på arbetet utan överallt där de befinner sig. Därför följer PTS i denna rapport upp yttäckningen av telefoni och bredband i landet. 

Rapporten är ett av flera regeringsuppdrag kring mobiltäckning som PTS arbetat med. Under våren lämnar myndigheten även en rapport om hur konsumenterna kan få bättre information om täckning. PTS kommer också att genomföra ytterligare stickprovsmätningar för att på så sätt bistå i arbetet med att förbättra operatörernas täckningskartor.

Läs rapporten


Vissa delar av rapporten innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De operatörsspecifika siffrorna är därför borttagna ur tabellerna.


För mer information:
Urban Landmark, rådgivare, tfn: 070-811 40 74
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55