PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2014-12-19

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 januari 2015.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder. Tillståndsfri användning är ett sätt att främja teknisk utveckling och innovation.

28 ytterligare undantag från tillståndsplikt

Några exempel på nya undantag:

  • Mobilt bredband inomhus i 1800 MHz-bandet med GSM-, UMTS-, LTE- samt Wimax-teknik

  • Mobilt bredband i flygplan på 3000 meters höjd med UMTS- och LTE-teknik

  • Medicinska implantat

  • Nivåmätning i dammar etc.

  • Radiosändare i transportverksamhet såsom för trafikledning och backradar

62 undantag ändras

Några exempel på ändringar av undantag:

  • Högre tillåten effekt för användning av hörselhjälpmedel

  • Undantag för larmöverföring i 169 MHz-bandet breddas till ospecificerad användning

  • En effektgräns införs för användning av satellitterminaler i 14 GHz-bandet och i 29,5 GHz-bandet

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över alla nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2015.

Ta del av föreskrifterna

För mer information:
Cecilia Östrand, enheten för spektrumregler, tfn 073-644 57 58
eller PTS presstjänst 08-678 55 55