PTS underrättar Teracom att justera priser

2015-03-27

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Skyldigheterna innebär bland annat att företagets prissättning av utsändning av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät ska baseras på företagets bokförda kostnader med påslag för en skälig avkastning på investerat kapital (kalkylränta). Grunden för denna underrättelse är att företagets prissättning inte tycks vara baserad på det kostnadsunderlag Teracom lämnat till PTS. Det förefaller som att Teracom i prissättningen inte beaktat att PTS den 6 november 2014 sänkte kalkylräntan (WACC) från 9,8 procent till 8,0 procent.

Teracom har fram till den 17 april 2015 på sig att rätta till sin prissättning. Om så inte sker kan PTS förelägga företaget att rätta sig.

Läs underrättelsen

För mer information:
Anders Öhnfeldt, chef för enheten för utsändnings- och accesstjänster, tfn: 073-644 56 56 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

 

Bakgrund:

Skyldigheter

PTS beslutade i juni 2013 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. En av dessa skyldigheter innebär att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader samt en skälig avkastning.

Läs mer om skyldigheterna
Läs mer om kalkylarbetet