PTS uppdaterar sin plan för användning och tilldelning av spektrum

2015-10-02

Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar nu sin inriktningsplan för användning av radiospektrum. PTS kommunicerade senast i oktober 2014 omfattningen av det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. PTS har sedan dess genomfört förstudier och inlett arbete med tilldelning i två frekvensband, 700 MHz och en del av 1800 MHz.

Vid Världsradiokonferensen inom ITU (Internationella Teleunionen) i november 2015 kommer diskussioner om möjligheten att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar i flera frekvensband att hållas. PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande.

EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna. Detta återspeglas också i inriktningsplanen. PTS utreder att undanta frekvensbanden 1785-1805 MHz resp. 870-876 MHz och 915-921 MHz från tillståndsplikt för användning av trådlösa mikrofoner respektive kortdistansutrustning (SRD) i kommande föreskrifter.

PTS spektrumstrategi syftar till att maximera samhällnyttan av radiospektrum över tid, och ska bidra till att radiospektrum räcker till samhällets behov, i dag och i framtiden.Undantag från tillståndsplikt, delad användning och uthyrning av spektrum är några metoder för att realisera detta, liksom PTS arbete med internationell harmonisering inom spektrumområdet.

Konsumenternas efterfrågan ökar, de vill använda allt fler radiotjänster och de vill ha mobil tillgång till dem. Därför behövs mer it-infrastruktur med hög kapacitet i Sverige, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum, som möter efterfrågan.

Ta del av inriktningsplanen

För mer information:

Anders Palmberg, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-340 58 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55