Remiss av PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 700 MHz-bandet (694-790 MHz), som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än marksänd tv från 1 april 2017. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

Mobilt bredband ger störst samhällsnytta

PTS har i sin analys kommit fram till att lämpliga användningar i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster, mobilt bredband för samhällsviktiga tjänster (PPDR), trådlösa mikrofoner samt annan användning som kan inrymmas i frekvensområde undantaget från tillståndsplikt.

Analysen visar vidare att den användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. En tilldelning för denna användning kan ge minskade produktionskostnader för mobiloperatörer vilket vid en fungerande konkurrens kan ge billigare tjänster för slutanvändare. Ett tillskott av kapacitet till ip-baserade mobilnät förbättrar generellt möjligheten till nya och innovativa tjänster. Att tillföra frekvenser för mobilt bredband möjliggör därmed för flera typer av tjänster i 700 MHz-bandet.

PTS rekommenderar därför en bandplan som möjliggör användningen av mobilt bredband. Detta innebär att 2x30 MHz plus 20 MHz bör göras tillgängligt den typen av användning. Frekvensbandet bör tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Tillstånden bör förenas med tillståndsvillkor med så få begränsande villkor som möjligt med avseende på teknik och tjänst.

Analysen visar att det i dagsläget inte finns tillräcklig grund för att avsätta dedikerat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet för mobilt bredband särskilt för PPDR. Även behovet för trådlösa mikrofoner kan tillgodoses utan exklusivt utrymme i frekvensbandet.

Förstudien kommer också fram till att behovet av att skydda marksänd tv inte förhindrar en tilldelning, eftersom förutsättningarna är goda för att utforma tekniska skyddsregler.

Förstudien är en del av implementeringen av PTS spektrumstrategi och utgår från den metod som beskrivs där, det vill säga att samhällsekonomisk analys ska vara vägledande för hur frekvensutrymmet ska användas. PTS har också genomfört en konsultation och fått skriftliga synpunkter från externa intressenter.  

Förstudien berör inte detaljer kring tilldelningsform och tillståndsvillkor (till exempel täckningskrav). Dessa frågor kommer i stället att hanteras i ett tilldelningsarbete.

Länk till rapportutkastet

För mer information:
Jonas Wessel, avdelningschef, tfn: 08-678 57 77
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

För mer information om 700 MHz-bandet, se www.pts.se/700MHz