Remiss av modell för beräkning av byggnationstid för 3G-nät

2004-12-28

PTS har låtit utarbeta en modell som kan användas för beräkning av den tid det kan ta att bygga ut UMTS-nät som ger befolkningstäckning enligt de tillståndsvillkor som 3G-operatörerna har.

Modellen kan komma att användas av PTS för bedömning av vilken fullgörelsetid ett eventuellt vitesföreläggande gällande utbyggnaden av UMTS-nät bör innehålla.

UMTS-tillståndshavarna har beretts att till PTS senast den 24 februari 2005 inkomma med skriftliga synpunkter på modellen.

Bakgrunden till modellen är att PTS den 16 december 2000 beslutade att tilldela Europolitan AB (numera Vodafone Sverige AB), Tele2 AB (tillståndshavare är numera Svenska UMTS Licens AB) och Hi3G Access AB (Hi3G) tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT-2000 standard.

I tillståndsvillkoren anges att tillståndshavarnas respektive nätkapacitet skall ha en täckning på minst 8 860 000 personer och att bolagen senast den 1 mars 2004 till PTS skall inkomma med visst angivet elektroniskt underlag som styrker att täckningskravet var uppfyllt per den 31 december 2003.

För närvarande kontrollerar PTS genom tillsyn huruvida tillståndshavarna uppfyller kravet på täckning i tillståndsvillkoren. Kontrollen sker med beaktande av att PTS den 7 december 2004, på ansökan av tillståndshavarna, medgett ändring av bolagens tillståndsvillkor avseende definitionen av befolkningstäckning.

Om PTS tillsyn visar att operatörerna inte uppfyller tillståndsvillkorens krav på täckning kan PTS efter skälig tid för rättelse meddela förelägganden. Sådana förelägganden kan vid behov komma att förenas med vite. När vite föreläggs skall adressaten emellertid enligt 2 § andra stycket lagen (1985:206) om viten ha faktisk möjlighet att efterkomma föreläggandet.

 

Kontaktperson:
Magnus Axelsson, enhetschef Tillsyn konkurrensfrågor, tfn 0708-11 40 56.