Länsrätten fastställer PTS skyldighetsbeslut mot Tele 2, Telenor, Telenor Mobile och Hi3G vad gäller samtalsterminering i mobilnät

2006-12-04

Länsrätten fastställde i domar den 1 december PTS skyldighetsbeslut mot operatörerna Tele 2, Telenor (tidigare Vodafone), Telenor Mobile och Hi3G på området samtalsterminering i mobilnät.

PTS fattade den 6 juli 2004 beslut om att ålägga Telia Sonera, Tele 2, Vodafone, Hi3G samt Telenor skyldigheter på marknaden för samtalsterminering i mobilnät. För samtliga operatörer gäller bland annat att de ska tillgodose varje rimlig begäran om terminering i sina nät och erbjuda tjänsten på icke-diskriminerande villkor.

Operatörerna Telia Sonera, Tele 2 och Telenor (tidigare Vodafone) har en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser. Hi3G och Telenor Mobile har en skyldighet att tillämpa rättvis och skälig prissättning.

Domarna innebär att länsrätten fastställer dessa skyldigheter för samtliga operatörer utom Telia Sonera. Vad gäller Telia Sonera meddelade länsrätten den 20 oktober 2006 i en dom att PTS beslut som riktas mot Telia Sonera inte gäller. PTS har enligt rätten riktat beslutet mot fel rättssubjekt. PTS anser att den princip myndigheten följt, att rikta skyldigheterna mot moderbolaget, är den riktiga. PTS överklagade denna dom till Kammarrätten, som den 10 november 2006 beslöt att pröva ärendet. Kammarrätten beslöt också att länsrättens dom inte ska gälla i väntan på Kammarrättens prövning.

Prisregleringen granskas fortfarande av länsrätten

Trots att PTS skyldighetsbeslut överklagats har de gällt i väntan på att länsrätten ska pröva dem. De allra flesta av PTS tillsyns- och tvistlösningsbeslut utifrån skyldigheterna som rör prissättningen av mobil terminering har också överklagats. Dessa beslut gäller däremot inte i väntan på att länsrätten ska pröva PTS metod för att fastställa kostnadsorienterade priser.

För mer information:

Eva Liljefors, enhetschef på rättsavdelningen, tfn: 08-678 57 09

Länsrättens domar har följande målnummer:

15617-04 (Telenor Mobile)

15733-04 (Tele 2)

15735-04 (Hi3G)

15889-04 (Telenor, fd Vodafone)