Länsrätten fastställer PTS tvistlösningsbeslut om prissättning av GTA

2006-12-04

Länsrätten har avslagit Telia Soneras och Glocalnets överklaganden i två tvistlösningsärenden som rör prissättning på grossistprodukten för telefonabonnemang (GTA) och därmed fastställt PTS beslut.

Länsrättens domar innebär att rätten ställer sig bakom PTS uppfattning att en tvist kan anses ha uppstått vid den tidpunkt då en av parterna tydliggjort sin inställning i förhållande till motparten. I detta fall då Glocalnet begärde tvistlösning hos PTS. Detta oavsett att det finns ett skyldighetsbeslut som gäller från en tidigare tidpunkt.

Dessutom innebär domarna att Telia Sonera ska tillhandahålla grossistprodukten till de villkor som stipuleras i PTS skyldighetsbeslut, trots att det före tidpunkten för skyldighetsbeslutet fanns ett civilrättsligt bindande avtal mellan parterna.

För mer information:

Tord Pettersson, enhetschef tvistlösning, tfn: 08-678 58 30

Länsrättens målnummer för domarna är: 11494-06 och 12519-06

Läs mer om grossistprodukten för telefonabonnemang på www.pts.se/gta