Uppdaterad kalkylmodell bör ge operatörer billigare tillträde till accessnätet

2006-11-30

För att vara kostnadsorienterat bör priset för operatörer att få tillgång till accessnätet (LLUB) kunna sänkas med cirka 20 procent. Det är följden av att PTS uppdaterat den s k hybridmodellen och reviderat vissa beräkningar, som ger nya kostnadsresultat som följd.

Under hösten har operatörer haft möjlighet att ge sina synpunkter på modellen. PTS har tillsammans med konsulter utvärderat dessa synpunkter, vilket resulterat i förändringar av modellen och nya kostnadsresultat som följd.

Kostnadsresultaten från den uppdaterade kalkylmodellen (version 4.1) och prismetoden kommer att ligga till grund för PTS tillsyn av kostnadsorienterade priser för samtrafik och LLUB under 2007.

Om hybridmodellen
Hybridmodellen är en kalkylmodell som används vid beräkning av kostnadsorienterad ersättning för samtrafik i det fasta nätet samt tillgång till accessnät (LLUB). Hybridmodellen används tillsammans med en prismetod (LRIC) när myndigheten bedömer om de priser Telia Sonera tillämpar för samtrafik och LLUB, inklusive samlokaliseringsprodukter, möter kravet på att vara kostnadsorienterade.

För mer information:
Joanna Ledunger, chef för avdelningen för marknadsfrågor, tfn 08-678 57 57