Förtydligande med anledning av regeringsrättens avgörande i tvistlösningsmål mellan Ventelo och Telia Sonera om avtalsvillkor för samtrafik

2007-11-16

Villkoren för hur tjänster i accessnät och samtrafik tillhandahålls ger ofta upphov till tvister mellan operatörer. PTS tillsyn uppvisar många exempel på hur dominerande aktörer uppställer krav som leder till höjda inträdesbarriärer för nytillträdande aktörer, eller åtminstone försvårar affärsrelationerna.

Det kan handla om krav på ställande av säkerhet som är oproportionerligt höga i jämförelse med den kreditrisk den dominerande aktören löper, krav på rätt till uppsägning av avtal, avtalstider med mera.

Regelverket på området elektronisk kommunikation syftar till att åstadkomma en effektiv konkurrens på marknaden, och eliminera inträdesbarriärer i form av till exempel konkurrenshämmande villkor. Det är av denna anledning som lagstiftningen ger PTS rätt att besluta om på vilka villkor de reglerade tjänsterna ska tillhandahållas. Många av dessa villkor handlar om i grunden rent civilrättsliga förhållanden, såsom vilka tjänster som dominerande aktörer ska vara skyldiga att leverera till sina grossistkunder, till vilka priser och till vilka leveransvillkor. PTS tar alltså hänsyn till sådana villkor när myndigheten beslutar om skyldigheter för dominerande operatörer, och när dessa skyldigheter tillämpas i tillsyn och tvistlösning. Detta är inget unikt för den svenska marknaden, tvärtom tillämpas denna modell inom hela EU. De flesta europeiska regleringsmyndigheter har till exempel uppställt krav på att dominerande aktörer ska ha vissa minimileveransvillkor stipulerade i referenserbjudande för samtrafik.

Kammarrättens avgörande i tvistlösningsärendet mellan Ventelo och TeliaSonera har vunnit laga kraft eftersom Regeringsrätten valt att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4040-05).

Kammarrättens avgörande rör dock förhållanden under den nu upphävda telelagen, som hade särskilda begränsningar. I lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som trädde i kraft 2003, finns inte samma begränsningar. Enligt LEK kan PTS besluta om villkor rörande säkerhet, avtals uppsägning med mera. För att PTS ska ha behörighet att fastställa villkor i tvistlösningsbeslut krävs dock att de villkor parterna tvistar om regleras i LEK eller i PTS skyldighetsbeslut.

PTS uppfattning är därför att det aktuella avgörandet inte begränsar myndighetens möjligheter att ingripa mot oskäliga och konkurrenshämmande villkor i framtiden.

För mer information:
Karoline Boström, chef enheten för samtrafik, tfn: 0736-445 620