PTS avslår Telenors begäran om tillsyn

2008-11-21

PTS har idag beslutat att avslå Telenors begäran att myndigheten ska vidta tillsynsåtgärder mot Telia Sonera. Telenor hade begärt att PTS skulle förelägga Telia Sonera att omedelbart upphöra att förmedla samtrafik från Dataphone till Telenors nät. Vidare ville Telenor att PTS skulle klargöra att Telia Sonera inte är skyldigt att fortsätta att ta emot och vidareförmedla trafik från Dataphone.

Telenor har sagt upp samtrafikavtalet med Dataphone eftersom Dataphone, enligt Telenor, underlåtit att betala fakturor rörande samtrafiktjänster. Telia Sonera har fortsatt förmedla trafik från Dataphone till Telenors nät. Telenor accepterar inte att Telia Sonera fortsätter att förmedla trafik utan att Telia Sonera tar på sig betalningsansvar mot Telenor för trafiken. Telia Sonera tillämpar en övergångsperiod om tre månader innan bolaget börjar tillämpa kaskadavräkning. Telia Sonera har inte accepterat betalningsansvar mot Telenor under övergångsperioden. Telenor vill inte stå kreditrisken för trafiken under den aktuella perioden och har därför velat att PTS förelägger Telia Sonera att omedelbart stänga av Dataphones trafik.

Då PTS inte anser att Telia Soneras agerande strider mot lagen om elektronisk kommunikation, beslut om skyldigheter eller liknande saknas förutsättningar att förelägga Telia Sonera att stänga av den aktuella trafiken. Vidare anser inte PTS att det finns skäl att förklara för Telia Sonera att bolaget inte är skyldigt att ta emot eller vidareförmedla trafik från Dataphone till Telenors nät, i enlighet med Telenors begäran. Telenors begäran har därför avslagits.

Läs mer i beslutet.

För mer information:
Karoline Boström, enheten för samtrafik, tfn: 073-644 56 20.