Ändringar i föreskrifter om beräkning av operatörers priser

2009-12-03

PTS föreslår mindre ändringar i föreskrifterna om beräkningar av priser som operatörer får ta ut av varandra för tjänster på bredbands- och telefonimarknaderna. Ändringarna tydliggör att det är de senaste versionerna av handböcker som ska användas vid beräkningar. Först går detta förslag till ändring till Regelrådet och därefter kommer det att samrådas med marknadsaktörerna. 

PTS förslag till ändringar i föreskrifterna ska tydliggöra att det är de senaste versionerna av handböcker som ska användas för att räkna ut de priser som operatörerna får ta ut av varandra för olika bredbands- och telefonitjänster. Handböckerna har efter samråd med operatörerna reviderats för att i större utsträckning överensstämma med hur operatörerna i dag bygger sina nät, det vill säga med ny teknik.

PTS skickar i dag förslaget till ändringar i föreskrifterna till Regelrådet som har två veckor på sig att kommentera förslaget. Därefter kommer PTS att samråda ändringarna med operatörer och andra intressenter. 

Nu gällande föreskrifter (PTSFS 2004:5)
Förslag till nya föreskrifter
Konsekvensutredning

Handböckerna för beräkningarna:
- Model Reference Paper (rev B) Guidelines for the LRIC bottom-up and top-down models
- Mobile LRIC model conceptual design and model specification for 2G and 3G mobile networks in Sweden

För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om föreskrifter

Föreskrifter är bindande regler som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. Regeringen har i en förordning gett PTS rätt att utfärda mer detaljerade bindande regler om de metoder som ska användas för beräkning av de priser som operatörerna får ta ut av varandra för olika produkter och tjänster på bredbands- och telefonimarknaderna. PTS föreskrifter

Om PTS reglering av priser

De regler som PTS sätter upp för operatörerna ska skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. Arbetet med reglerna innebär bland annat att PTS räknar ut de priser som operatörerna får ta ut av varandra för olika produkter och tjänster på bredbands- och telefonimarknaderna. PTS prisreglering

Om Regelrådet

Regelrådet är en fristående statlig kommitté. Regelrådet ger råd om samt  granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för näringslivet.  Regelrådets webbplats