PTS bjuder in till informationsmöte om revidering av kalkylmodell

2009-12-18

PTS ska revidera den kalkylmodell myndigheten använder för att räkna ut kostnadsorienterade priser för produkter och tjänster i Telia Soneras fasta nät. Operatörerna bjuds därför in till ett inledande informationsmöte den 29 januari 2010.

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att Telia Sonera ska sälja och hyra ut ett antal produkter och tjänster i det fasta nätet till så kallat kostnadsorienterat pris. För att räkna ut kostnadsorienterade priser använder PTS en kalkylmodell, även kallad hybridmodell.

PTS reviderar kalkylmodellen

Enligt gällande regler ska PTS regelbundet revidera kalkylmodellen. Anledningen är att ekonomiska och tekniska förutsättningar för att anlägga och driva nät förändras över tiden. Detta påverkar kostnaderna, vilket måste återspeglas in i modellen. Senaste revideringen skedde 2007.

Med anledning av att PTS nu tar fram ett antal så kallade skyldighetsbeslut, har det även uppstått ett behov av att förändra modellen så att den inkluderar fler produkter i det fasta nätet som ska tillhandahållas till kostnadsorienterade priser. Det gäller till exempel tillträde till Telia Soneras fibernät.

Under en revidering ska PTS se över olika grundläggande aspekter av modellen, såsom vilken teknik som används i nätet samt olika ekonomiska principer och nyckelvärden. PTS hämtar även in aktuell ekonomisk information från Telia Sonera om företagets kostnader med mera.

Operatörernas bidrag är viktigt

För att få en så rättvisande kalkylmodell som möjligt är de viktigt att de operatörer som påverkas av utfallet i modellen bidrar med sina åsikter och kunskaper om bland annat marknaden, aktuell teknik och kostnadsnivåer. PTS ser därför mycket positivt på operatörers deltagande under den kommande revideringsprocessen.

Revideringsprocessen, som är ett samarbete mellan PTS och operatörer, inleds i februari 2010 med ett samråd om de grundprinciper som ligger till grund för kalkylmodellen (Model Reference Paper). Den reviderade modellen ska vara på plats senast i slutet av 2010 och kommer börja tillämpas under 2011.

Välkommen på informationsmöte

Operatörer inbjuds till ett informationsmöte för att få ytterligare information om vad processen innebär samt hur och när de kan delta i arbetet. Mötet äger rum den 29 januari 2010 kl. 9.00- 10.30 på PTS. Anmälan ska skickas till anna.lundstrom@pts.se  senast den 20 januari 2010.

Tidplan för revideringen finns här.

För mer information:
Robert Liljeström, enheten för ekonomisk analys, tfn: 070-377 58 69
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Bakgrund

Vad är ett kostnadsorienterat pris?

Ett kostnadsorienterat pris ska täcka kostnaderna för att producera produkten samt ge en rimlig avkastning.

Vad är ett skyldighetsbeslut?

EG-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Skyldighetsbesluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att långsiktig hållbar konkurrens kan uppstå. Arbetet med att identifiera dessa operatörer och att ålägga dem skyldigheter är PTS starkaste medel för att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation.

Vad är Model Reference Paper?

Det är ett dokument som beskriver funktioner och huvudprinciper för de kalkylmodeller som används för att beräkna kostnadsorienterade priser.

Hur skiljer sig en revidering från den årliga uppdateringen?

PTS uppdaterar kalkylmodellen årligen med aktuella volymer och kostnadsnivåer utifrån utvecklingen på marknaden.

En revidering av modellen sker mer sällan, ungefär var tredje år. Det är en betydligt mer omfattande process då PTS granskar och, vid behov, ändrar modellens grund. Då tittar PTS på allt från vilken teknik som används i olika delar av nätet till grundläggande kostnadsantaganden och fördelningsnycklar, avskrivningstider, avkastningskrav med mera. PTS inhämtar då även information om Telia Soneras kostnader. Telia Sonera redovisar den informationen i form av en egen kalkylmodell.