PTS granskar avtal om telefoniabonnemang mellan operatörerna

2009-12-17

Får Telia Sonera ändra förutsättningarna för andra operatörers befintliga företagsabonnemang för fast telefoni? PTS granskar om detta strider mot företagets skyldigheter. Det har PTS i dag meddelat Telia Sonera i en underrättelse.

Telia Sonera erbjuder sedan 2005 en produkt till andra operatörer som gör det möjligt för dem att återsälja telefoniabonnemang för fast telefoni till konsumenter. PTS reglerar priset och villkoren för produkten.

Nu planerar Telia Sonera bland annat tre ändringar för produkten:

  • uppdelning i två kundkategorier – privatpersoner och företag
  • högre servicenivå och högre pris för företagsabonnemangen
  • den högre servicenivån måste erbjudas till företag

Telia Sonera avser att genomföra dessa ändringar. Ändringarna kommer att gälla för både befintliga och nya företagsabonnemang.

PTS anser att det eventuellt strider mot Telia Soneras skyldigheter att ändra villkoren för operatörernas befintliga abonnemang till företagskunder. Detsamma gäller om Telia Sonera ändrar villkoren så att operatörerna endast får sälja abonnemang med högre servicenivå och pris till företag. PTS anser att det vore rimligt att de befintliga kunderna får ha kvar en oförändrad servicenivå. PTS fortsätter därför att granska om dessa två ändringar strider mot företagets skyldigheter.

Telia Sonera har även aviserat prishöjningar och PTS utreder om höjningarna är för höga. 

Telia Sonera har vissa skyldigheter eftersom företaget har betydande inflytande på marknaden för anslutning till det traditionella fasta telefonnätet. PTS har beslutat om Telia Soneras skyldigheter för att skapa förutsättningar för tydliga spelregler, ett stabilare och förutsägbart pris på produkten telefoniabonnemang till grossistkunder, vilket kommer att gynna konkurrensen och i slutänden konsumenterna. 

PTS begär in ytterligare information från Telia Sonera i denna fråga. Telia Sonera har till den 27 januari 2010 på sig att yttra sig över underrättelsen.

Läs underrättelsen
Läs skyldighetsbeslutet

För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund och förklaringar

Operatörer med betydande inflytande

På de marknader där konkurrensen inte fungerar effektivt ska PTS utse operatörer med betydande inflytande. PTS ska ålägga dessa operatörer skyldigheter, som är nödvändiga och ändamålsenliga i förhållande till de problem som finns på marknaden. Telia Sonera är en operatör med betydande inflytande på marknaden för anslutning till det traditionella fasta telefonnätet.

Telefoniabonnemang till grossistkunder

Telia Sonera är sedan 2005 skyldiga att erbjuda andra operatörer produkten telefoniabonnemang till grossistkunder, som de i sin tur kan sälja till privatpersoner och företag. Produkten ökar operatörernas möjligheter att konkurrera eftersom produkten gör det möjligt för operatörerna att erbjuda sina slutkunder både abonnemang och samtal. Skyldigheten att erbjuda produkten innefattar även att tillämpa en så kallad marginalbaserad prissättning.

Om marginalbaserad prissättning

Telia Sonera ska erbjuda produkten Telefoniabonnemang till grossistkunder till en marginalbaserad prissättning. Det innebär att priset är slutkundspriset minus en procentuell marginal. Marginalen ska vara så stor att den gör det möjligt för operatörerna att konkurrera om konsumenterna.