Uppdaterad kalkylmodell ger lägre priser för operatörerna

2009-11-26

PTS arbetar med att sätta upp regler för att skapa möjligheter för operatörer att erbjuda telefoni- och bredbandstjänster till konsumenter och företag. Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att Telia Sonera ska sälja och hyra ut ett antal produkter och tjänster i det fasta nätet till så kallat kostnadsorienterat pris. PTS har idag beslutat om den årliga uppdateringen av kalkylmodellen som används för att räkna fram det kostnadsorienterade priset för 2010.

De regler som PTS sätter upp för operatörerna ska skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. Arbetet med reglerna innebär bland annat att PTS räknar ut, med hjälp av en kalkylmodell, de priser som operatörerna får ta ut av varandra för samtrafik samt olika produkter och tjänster.

Genom kalkylmodellen räknar man bland annat ut kostnaden för:

1. samtrafik, dvs priserna som operatörerna får ta ut av varandra för trafik som går mellan operatörernas nät
2. när en tillträdande operatör får tillgång till accessnätet via delad ledning (LLUB)
3. när en tillträdande operatör får tillgång till accessnätet via hel ledning (LLUB)

Enligt internationella jämförelser är de svenska priserna för samtrafik och LLUB bland de lägsta inom EU.

Eftersom förutsättningarna på marknaden förändras hela tiden, uppdaterar PTS kalkylmodellen årligen med bland annat aktuella trafikvolymer. Uppdateringen inför 2010 leder till en sänkning av priserna.

Samtrafikpriserna 15 procent lägre

Samtrafikpriserna, dvs priserna som operatörerna får ta ut av varandra för trafik som går över varandras nät, sänks med knappt 15 procent.  Sänkningen är en effekt av ny och effektivare teknik i det nät som all trafik transporteras.

Priset för tillgång till accessnätet via delad ledning sänks med cirka 25 procent

Det nya framräknade priset för tillgång till accessnätet via delad ledning (LLUB) sänks med 25 procent. Bakgrunden till sänkningen är bland annat ändrade priser på andra produkter och därigenom en förändrad konkurrenssituation på marknaden.

Priset för tillgång till accessnätet via hel ledning oförändrat

Priset för tillgång till accessnätet via hel ledning (LLUB) är oförändrat.
De båda LLUB-priserna påverkas även av två ytterligare faktorer: eftersom färre hushåll är anslutna till Telia Soneras kopparbaserade nät stiger kostnaden per anslutning. Den andra faktorn är lägre marknadsräntor, vilket istället innebär lägre kostnader. Dessa två faktorer tar i princip ut varandra och ger därmed mindre förändringar.

Kalkylmodellen uppdateras varje år

Under 2009 har operatörer fått lämna synpunkter på PTS utkast till kalkylmodell för 2010. PTS har utvärderat operatörernas kommentarer från samrådet och detta har resulterat i ett antal förändringar av kalkylmodellen.

Denna version av kalkylmodellen (version 7.1) börjar gälla den 1 januari 2010. Den kommer att ligga till grund för PTS tillsyn nästa år. Tillsynen ska säkerställa att priserna för samtrafik och produkter och tjänster i accessnätet är kostnadsorienterade.

Nästa år kommer PTS att revidera kalkylmodellen. Revideringen är mer omfattande än den uppdatering som gjorts nu och i den ingår exempelvis principiella överväganden om vilka tekniker som modellen ska baseras på.

Mer information om kalkylmodellen 2010 finns här.

För vidare information:
Bo Andersson, chefsekonom, tfn: 073-644 57 97
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Bakgrund

Kalkylmodell och kostnadsorienterade priser

Telia Sonera ska tillhandahålla ett antal produkter i det fasta nätet till så kallat kostnadsorienterade priser. Det innebär att priserna är baserade på en effektiv operatörs kostnader för att tillhandahålla produkten ifråga, samt en rimlig avkastning. För att räkna fram det kostnadsorienterade priset använder PTS en kalkylmodell (även kallad hybridmodellen). Modellen används tillsammans med en prismetod som bland annat anger inom vilka intervaller kostnadsbaserade priser får ligga.

Samtrafik

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att nätägande operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra. Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten.

LLUB

LLUB står för local loop unbundling. Den innebär att den tillträdande operatören hyr hela eller del av kopparledningen som når fram till abonnenten, samt hyr plats i telestationen eller liknande kopplingspunkt. Syftet är att möjliggöra för operatörer att tillhandahålla bredband och andra ip-baserade tjänster.