PTS kommentarer på samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC publiceras i januari

2010-12-16

PTS planerar att publicera kommentarer på inkomna samrådsyttranden om modellspecifikation för mobil LRIC den 15 januari 2011.

De synpunkter som kommit in och gäller frågan om övergången till att tillämpa rena särkostnader i modellen är också relevanta för PTS förslag till nya föreskrifter om LRIC-metoden (PTS ärende dnr 10-9716). Dessa synpunkter kommer därför även att föras över till remissförfarandet i ärendet som gäller nya föreskrifter.

Kontaktpersoner:
Samråd av modellspecifikation: Hayato Fagerfjäll, e-post: hayato.fagerfjall@pts.se
Remiss av föreskrifter: Ann-Sofie Eriksson-Fahlgren, e-post: ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se

Länk till samrådet av modellspecifikationen