PTS tar bort reglering inom hyrda förbindelser

2010-12-09

PTS anser att det inte längre behövs reglering för hyrda förbindelser mot slutkunder. Reglerna för grossistkunder är tillräcklig. Dagens beslut innebär att det inte längre finns några konkurrensregler kvar som är inriktade på slutkunder.

PTS har i dag beslutat att marknaden för minimiutbudet av hyrda förbindelser till slutkunder inte längre ska vara reglerad. Myndigheten anser att reglerna på grossistnivå är tillräckliga för att ta hand om konkurrensproblemen på området.

Företag behöver hyra förbindelser för att skapa interna data- och telefonnät. Företagen är slutkunder som antingen hyr förbindelserna direkt av Telia Sonera, som äger nätet, eller av en annan operatör, som i sin tur hyr en grossistprodukt av Telia Sonera.

Telia Sonera är den enda aktören med ett landsomfattande nät som når alla svenska konsumenter och företag, vilket leder till konkurrensproblem inom till exempel hyrda förbindelser. På grossistnivå finns därför regler som ger operatörerna möjlighet att hyra en rad olika typer av förbindelser av Telia Sonera.  

Telia Sonera har haft skyldigheter att erbjuda ett minimiutbud av hyrda förbindelser sedan 1994. Efter PTS senaste marknadsanalys som skedde 2004 har minimiutbudet omfattat analoga och digitala förbindelser, med kapacitetsnivåer upp till och med 2 Mbit/s. Dessa skyldigheter tas nu bort.

PTS har under 2010 genomfört samråd av sitt beslutsförslag med slutkunder, operatörer och Konkurrensverket samt med EU-kommissionen. 

Sista slutkundsregleringen försvinner

Beslutet att inte längre reglera hyrda förbindelser mot slutkunder innebär att PTS nu tar bort de sista konkurrensreglerna på slutkundsnivå. Fram till 2005 fanns till exempel ett pristak för fasta telefonabonnemang, samtidigt som priserna för fasta telefonsamtal var reglerade. Under monopoltiden var det staten som bestämde prissättningen av fasta abonnemang och samtal.
Under 2004 och 2005 analyserade PTS 18 delmarknader inom elektronisk kommunikation, med stöd av lagen om elektronisk kommunikation. Fem av dessa marknader var slutkundsmarknader, och PTS valde då att endast reglera en av dessa - marknaden för hyrda förbindelser i slutkundsledet.

På nyligen liberaliserade marknader behövs ofta detaljerade regler både på grossist- och slutkundsnivå. Vanligt är till exempel att reglera priser för slutkunderna. Grossistreglerna ska leda till att fler leverantörer kan etablera sig och utveckla konkurrensen. När situationen förbättras bör regler för slutkunder tas bort. Då bygger konkurrensen på regler mellan operatörerna, vilket gör att de får större möjlighet att självständigt utforma erbjudanden och konkurrera gentemot slutkunderna.


Länk till beslutet

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för accessnät, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55