Telia Sonera ska utöka sitt fibererbjudande mot grossistkunder

2010-12-17

Kommunikationsmyndigheten PTS misstänker att Telia Sonera utformat sitt erbjudande för fiberbaserade grossistprodukter på ett sätt som innebär att företaget bryter mot sina skyldigheter. Därför underrättar PTS i dag Telia Sonera att göra nödvändiga förändringar.

Telia Sonera är enligt PTS skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde skyldigt att erbjuda flera produkter som ska ge andra operatörer tillträde till företagets koppar- och fibernät. Bakgrunden till dagens underrättelse är att det erbjudande Telia Sonera tagit fram inte innehåller samtliga de möjligheter för operatörer att få tillträde till Telia Soneras fibernät som PTS specificerar i skyldighetsbeslutet. Bland annat ställer Telia Sonera krav på att de reglerade produkterna enbart får användas för att etablera fiberförbindelser som är unika för varje slutkund. På så sätt begränsar Telia Sonera operatörers möjlighet att köpa svart fiber fram till en kopplingspunkt i ett flerfamiljshus, och därigenom nå flera hushåll. 

Telia Sonera har möjlighet att yttra sig över denna underrättelse till och med den 24 januari, och då beskriva vilka åtgärder företaget vidtagit, eller tänker vidta, med anledning av denna underrättelse. Om Telia Sonera inte rättat sig senast den 28 januari kan PTS förelägga företaget att rätta sig.

Ta del av underrättelsen


För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Fakta om nätinfrastrukturtillträde

Nätinfrastrukturtillträde innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. På så sätt kan operatörerna själva producera till exempel bredbandstjänster. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia Soneras nät.
PTS beslutade den 24 maj 2010 att Telia Sonera har ett betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Telia Sonera, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen.

Telia Sonera har överklagat delar av skyldighetsbeslutet till förvaltningsrätten, men de aktuella delarna av PTS beslut gäller i väntan på rättslig prövning.

Mer information om nätinfrastrukturtillträde