PTS öppnar upplysningstjänst för dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2011-11-21

Idag öppnar PTS upplysningstjänst, dit konsumenter som berörs av Telias förändringar i det fasta telenätet kan vända sig för att få råd och vägledning.

PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar kl 09.00-15.00, tfn 020-075 00 70. Upplysningstjänsten ska ge så individanpassade råd som möjligt, eftersom förutsättningarna för konsumenterna kan skilja sig mycket åt.

- Det finns behov av hjälp och rådgivning från en oberoende part dit konsumenter kan vända sig med sina frågor. Detta kan PTS som statlig myndighet erbjuda. Det handlar inte om att ta över Telias eller något annat telebolags kundtjänst. Telebolagen ansvarar själva för information och felavhjälpning gentemot de egna kunderna, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Telia genomför tekniska förändringar och ersätter traditionell fast telefoni via kopparledningar med tjänster via mobilnät i olika delar av landet. Cirka 50 000 abonnenter kommer att beröras och Telia beräknar att arbetet ska pågå i fem år.

PTS har krävt att Telia ska erbjuda en likvärdig telefonitjänst som fungerar väl, att ingen ska vara utan telefoni i samband med övergången och att informationen från Telia ska komma i god tid. Detta följer PTS upp noga.

Sedan en tid tillbaka får PTS många klagomål på Telia och andra telebolag kring de tekniska förändringarna i det fasta telenätet. Det handlar exempelvis om brist på information, dålig kundtjänsthantering samt brister i den nya telefonilösning som Telia erbjuder. PTS fick därför den 15 september 2011 i uppdrag av regeringen att öppna en upplysningstjänst, dit konsumenterna som berörs av förändringarna i det fasta telenätet kan vända sig för att få råd och vägledning.

PTS ska rapportera uppdraget om upplysningstjänsten till regeringen senast 30 september 2012.

Information om upplysningstjänsten hittar du på: www.pts.se/upplysningstjanst

För mer information:
Olof Bjurö, tfn: 070-811 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

PTS arbete med tillgången till telefoni i Sverige

PTS arbetar för att hushåll och företag ska ha god tillgång till telefoni. Det ska vara en fungerande telefonitjänst vilket innebär att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112. Lagen är teknikneutral, vilket innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät.

PTS arbetar på både kort och lång sikt med att säkerställa en så god tillgång till telefoni/IT-infrastruktur som möjligt:

Uppföljning av Telias teknikskifte

PTS har haft en tät dialog med Telia under tre års tid och ställt upp ett antal krav på bolaget om hur arbetet med förändringarna i det fasta telenätet ska gå till. PTS krav resulterade i en utfästelse från Telia 2010. Inga stationer med ADSL berörs, stolplinjer tas endast ner om det finns täckning, kunderna ska få en likvärdig lösning och inte vara utan telefoni i samband med övergången. Resultatet av uppföljningen har gjort att Telia ändrat sina rutiner. Alla kunder erbjuds ett prova-på-erbjudande och hjälp med installation.

Upphandling av telefoni

Det finns ett fåtal hushåll som inte kan få telefoni av något telebolag. PTS har särskilda anslag från regeringen för att ordna telefoni till dem och har hittills upphandlat telefoni till 16 hushåll.

Ökad tillgänglighet med fjärde generationens mobilnät

PTS auktionerade, i mars 2011, ut tillstånd i det s.k. 800 MHz-bandet. En viktig del i tillståndsgivningen var att säkerställa tillgång till bredbandstäckning till hushåll och företag som idag inte har möjlighet att få det genom marknadens försorg. Det ger goda förutsättningar för hushåll och företag att på några års sikt även erhålla telefoni i 800 MHz-bandet.

Medfinansiering av bredband – PTS medfinansierar bredbandsprojekt till lokala aktörer som vill bygga bredband på landsbygden. 

PTS har fördelat närmare 90 miljoner lokala projekt där marknaden inte kommer att bygga bredband.